Avslo fradeling av beiterett

Betent beitestrid oppe i formannskapet

I september i fjor tillot formannskapet fradeling av en hyttetomt fra en landbrukstomt ved Hornvatnet mellom Vikeidet og Holmstad. I møtet 16. november omgjorde de vedtaket om også å flytte over beiterettighetene.

Sauer er ålreite dyr - men forvaltninga rundt dem kan skape krøll, slik det skjedde i formannskapet torsdag.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Anders Andersen har solgt deler av tomta si til Inge og Randi Jensen, til bruk som fritidsbolig. Fradelinga av Andersens eiendom var oppe i formannskapet i fjor - og da ga de grønt lys til det, med sterke begrensninger på arealet. I vedtaket lå det at fradeling på ett mål til hyttetomt tillates, og at beiteretten flyttes dit.

Kjøperne, Inge og Randi Jensen, har klagd på vedtaket og krevd ny behandling. Det var begrunnelsen for at saken nok engang var oppe i formannskapet i november.

Konflikt rundt beiterett

Formannskapet vedtok også i fjor å flytte selgers beiterett til hyttetomta. Det reagerte Jensen-paret på, ettersom hyttetomta skulle være løsrevet fra hyttedrifta. I stedet foreslo de å få fradelt en utmarkstomt som beiteretten kunne flyttes til.

Diskusjonen i formannskapet handlet i stor grad om det prinsipielle rundt oppdeling av landbruksjord. Hvis beiteretten flyttes til kjøperne, mens resten av utmarksrettighetene beholdes av selger, forsvinner den helhetlige tankegangen rundt landbruksdrifta, var omkvedet.

I tillegg ble det en diskusjon om det juridiske grunnlaget, og hvorvidt det i det hele tatt er lov å overføre beiterett uten at hele beiteområdet flyttes.

Avslo fradeling

Noe overraskende endte formannskapet med å avvise hele fradelinga - som de alt vedtok i fjor. De opprettholder at Inge og Randi Jensen har rett til å kjøpe hytta de alt har tatt i bruk, men avviste altså at beiteretten følger med.

Saken er komplisert, men slik VOL forstår det, var grunnlaget for hyttekjøpet at Inge Jensen, som driver gårdsdrift, ønsket å overta beiteretten til Andersen, som Andersen ikke brukte. I praksis ville dette utvide området Jensens dyr kunne beite på betraktelig.

Samtidig ønsket Randi og Inge å eie hytta sammen. Formannskapet la i sitt første vedtak beiteretten til hytta, og la dermed hytta under Inge Jensens gård. I praksis betyr det at hytta ble knyttet opp mot hans gårdsdrift, og dermed var i hans eie. Paret klagde fordi de ønsket felles eie av hytta, og foreslo i stedet at beiteretten de hadde fått innvilget skulle knyttes til en annen del av arealet de hadde fått fradelt.

Formannskapet virket under torsdagens møte å forstå hva vedtaket de hadde gjort i fjor, innebar. Dermed avviste de hele fradelinga de alt hadde gjort, for å forhindre det de mente var en en uregelmessig og muligens ulovlig utvidelse av beiteretten til Jensen.