Her er rådmannens kuttliste innen helse og omsorg i Sortland

Ikke medtatte tiltak i rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, fordelt på tjenesteområder er et dokument som strekker seg over 16 sider. Det er ei lang kuttliste.

Rådmann Randi Gregersen under et møte i formannskapet i september 2016. Nå legges det opp til store kutt, blant dem 3,9 millioner innen pleie og omsorg.   Foto: Gaute Bergsli

Sortland

Sortland kommune har en anstrengt økonomi, og rådmann Randi Gregersen beskriver utarbeidelsen av budsjett 2018 som svært krevende.

Rådmann har laget ei liste over tiltak som ikke er tatt med i forslag til budsjett 2018 og budsjett og økonomiplan 2018-2021.


– Utarbeidelsen av budsjett har vært svært krevende

De økonomiske rammene er utfordrende for Sortland kommune. Nå skrus eiendomsskatten opp til maks, med en gradvis økning i 2018 og 2019. I tillegg legges det opp til utfordrende kutt i driften.Her er kuttene som er foreslått innen helse og sosial, samt oppvekst.

– For HMS-rådgiver gjøres det er kutt på 350.000 kroner i 2018.

Totalt 6,6 millioner innen oppvekst

– Innen sektoren oppvekst er det innen bosetning flyktninger kutt på 5,1 millioner kroner.  

– Det gjøres kutt på 500.000 kroner i innkjøp av elevmøbler, og 110. 000 kroner til fulldigitalisering av NAV Sosial.

– Mobbeombud utgjør et kutt på 196.000 kroner i 2018, mens det under andre tiltak 1:1 er lagt inn kutt på 770.000 kroner.

-Sortland kommune har deltatt i 1. pulje i den nasjonale satsingen «Inkluderende barnehage-og skolemiljø». Denne satsingen avsluttes desember 2018. Det vil være av stor betydning for den videre oppfølgingen å få på plass et mobbeombud høsten 2018, skriver rådmann, som altså ikke fant plass til tiltaket i budsjettet.

At det ikke er satt av midler til 1:1, rammer kvaliteten i skolen.

– Tiltak 1.1  er et Program for systematisk og helhetlig arbeid med elevens psykososiale miljø. Sortlandsskolen har som følge av tiltakene i kommunedelplanen «Kvalitet i skolen 2015-2019», arbeidet målrettet med å fremme forslag til valg av program.

–  Dette arbeidet har vært gjennomført i 2017, og har hatt bred deltagelse fra alle skolene i kommunen. I sluttvurderingen til arbeidsgruppa er det en anbefaling av programmet PALS. Utgiftene her er veilederopplæring/vikarutgifter og materiell og utstyr, skriver rådmann, som ikke finner midler til å videreføre tiltaket.

Helse og omsorg

Innen helse og omsorg er det listet opp ønskede tiltak og ytterligere innsparinger:

– Drift av BPA og støttekontakter/Omsorgslønn - 1 årsverk , kutt på 610.000 kroner.

– Drift frisklivssentralen med 50% stilling fra 1.1.18, kutt på 150.000 kroner.

– Ferieåpent dagtilbud for demente og eldre/funksjonshemmede, kutt på 300.000 kroner.

– Forebygging overgrep, kutt på 100.000 kroner.

– Èn ny helsesekretær ved nytt legesenter,  kutt på 167.000 kroner.

– Opptrapping, statlig satsing innen rus, kutt på 500.000 kroner.

– Utgifter knyttet til innføring av infeksjonskontrollprogram Sjøgata, kutt på 300.000 kroner.

– Videreføring lagorganisering Hjemmetjenesten, kutt på 750.000 kroner.

– Økt bemanning Kjempenhøy grunnet mer ressurskrevende brukere kutt på - 1,5 årsverk 1.074.000 kroner.

Totalt utgjør kuttene innen helse og omsorg 3.958.000 kroner.

Dette skriver rådmann om de ulike tiltakene:

Ferieåpent dagtilbud for demente og eldre/funksjonshemmede

For å møte økningen i behov for tilbud til personer med demens er det gjennomført flere tiltak. De viktigste er åpning av 6 nye plasser ved Håløygtunet samt utvidet åpningstid ved dagtilbudet til gruppen. Det anses som et nødvendig tiltak å holde sommeråpent ved dagtilbudet i 2018.

Forebygging mot overgrep 

Sortland kommune har drevet prosjektet Æ E MÆ siden 2011. Fra 2015 er tiltakene implementert i det ordinære tjenesteapparatet. Prosjektmidlene som kommunen har mottatt fra Fylkesmannen har hold helt til 2017. Fra 2018 er det ikke mer eksterne midler igjen. Det bør budsjetteres med 100’ for å ivareta opplæringsbehov og til en viss grad videreutvikling

Nytt legesenter fra 1.9.18 - 1 ny helsesekretær:

Etter planen står nytt legesenter klart fra 1.9.18. Samtidig planlegges det å øke antall hjemler med 1. Dette for å få ned ventetid og valgfrihet mellom fastlegene slik at fastlegeforskriften imøtekommes. For å drifte dette forsvarlig kreves en ressursøkning tilsvarende 1 årsverk helsesekretær.

Opptrappingstiltak rus - statlig satsing: I Statsbudsjettet styrkes innsatsen på rusfeltet med en vekst i kommunens frie inntekter med 260 mill. For Sortland vil dette utgjøre vel 500 000,- i 2018. Det foreslås å opprette ei stilling i rustjenesten fra 1.februar.

Videreføring lagorganisering Hjemmetjenesten Videreføring lagorganisering i hjemmetjenesten.

I løpet av 2017 har hjemmetjenesten organisert seg i arbeidslag basert på diagnose eller behov hos brukerne. Denne organiseringen gir et betydelig bedre kvalitativt tilbud til brukerne, men har vist seg å være mer ressurskrevende enn forutsatt. For å videreføre denne organisasjonsformen må tjenesten tilføres ressurser tilsvarende 1 årsverk.

Økt bemanning Kjempenhøy grunnet mer ressurskrevende brukere - 1,5 årsverk Kjempenhøy: Brukene som er tilknyttet Omsorgsbase Kjempenhøy er i behov av omfattende tjenester. Dette er også avspeilet i enkeltvedtakene som er rettet mot brukerne. Slik situasjonen har utviklet seg er det behov for å tilføre ressurser tilsvarende 1,5 årsverk.

Alle disse tiltakene er det altså ikke funnet plass til hverken på budsjett 2018 eller økonomiplanen.