– Dette er en svært alvorlig sak, sier Høyre:

Christoffer Ellingsen beskyldt for å drive saksbehandling utenom formannskapet

Et par har søkt konsesjon på en eiendom de ønsker å kjøpe på Bø og bosette seg på. I formannskapet fikk Christoffer Ellingsen (Rødt) kritikk for å ha drevet saksbehandling og manipulering av involverte parter i saken.

Christoffer Ellingsen (Rødt) måtte forklare seg i formannskapet.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Formannskapsmedlemmer i Sortland fikk en epost onsdag kveld angående en sak som er på dagsordenen i torsdagens møte, om erverv av fast eiendom på Bø.

I korte trekk handler saken om følgende:

Lone Bertheussen og samboeren Ådne Klæboe søkte om konsesjon til å kjøpe en eiendom på Bø i Sortland til 450.000 kroner. Forutsetningen var at kjøperne etablerte seg med bolig på eiendommen innen et år etter tinglysningsdato.

Høyre og Frp gikk for dette forslaget, mens Rødt la frem et omfattende forslag. På vegne av posisjonen foreslo de at den del av den omsøkte parsellen kan omdisponeres til boligformål og resten til et såkalt Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)-område. Dette vedtaket gikk gjennom.

Debatten og kritikken gikk imidlertid mest på at Christoffer Ellingsen hadde involvert seg i stor grad i saksgangen i forkant av møtet.

– For det første er jeg svært overraska over mailens innhold. Jeg lurer på om ordfører kan orientere om hvordan dette er blitt fulgt opp? Jeg synes dette er en veldig alvorlig sak, sier Silvia Ovik (H).

– Jeg mener ikke dette nødvendigvis tilhører saka, men hvordan vi håndterer ting og tang. Dette går ikke på sak, men prinsipper. Hvis sakens innhold er rett, er dette alvorlig, sier Beate Bø Nilsen.

Måtte forklare seg

I en epost til ordfører Tove Mette Bjørkmo stiller de involverte konsesjonssøkerne spørsmålstegn ved Christoffer Ellingsens fremgangsmåte i saken. De har særlig reagert på at han har forskuttert vedtaket i formannskapet.

– Jeg må beklage at ting oppfattes slik, jeg vet ikke hvem som har sagt hva. Når det gjelder saksbehandlinga så synes jeg ikke alle eventualiteter er belyst. Det burde vært flere muligheter enn slik forslaget til vedtak ligger nå, sier Bjørkmo.

Det ble i formannskapet rettet krass kritikk og påstand om saksbehandling som har foregått utenfor formannskapets møterom.

Ellingsen måtte forklare seg for formannskapet, og synes ikke han hadde gjort noe galt.

– Før påske ble jeg tatt kontakt med av de som søkte som orienterte meg grundig om saken. For egen del få jeg ikke for meg å gå for det som var innstilt i saken. Jeg tok telefonkontakt med Karl-Erling Nordlund, etter det hadde jeg videre kontakt med tiltakshaver om hva som kunne bli et resultat, hvis dette var et forslag som så ut som det skulle falle, sier Ellingsen.

– Beklager ikke en døyt

– Jeg har ikke sagt eller gått god for at dette blir vedtatt. Jeg har sagt det ser ut som det kan bli et flertall for ett eller annet vedtak, sier han.

– Når de bruker ordet saka er tapt er det aldri ord jeg har sagt, der er stor villighet for å se på alternative løsninger. Intensjonen fra min side og fra deres side er oppfylt, sier han.

På tirsdag hadde Ellingsen og Nordlund diskusjoner for å finne ut hvordan de skulle gjøre dette, ut fra intensjoner de var enige om. Christoffer Ellingsen viser til at intensjonen var å få behandlet hele saken i møtet, slik at formannskapet kunne gjøre et vedtak, der det ble delegert til rådmann å gjøre resten. Da ville man slippe behandling i et senere møte.

På tirsdag var det enighet mellom kjøper og selger om et forslag. Ellingsen testet dette forslaget med landbrukssjef Karl Peder Haugen onsdag, og synes ikke det var bra nok.

– Da slapp vi saka i forhold til dem. I få saker har jeg jobbet så intenst, jeg beklager ikke en døyt. Jeg ringte tilbake for å få ekstra opplysninger og har fått en masse informasjon i saken. Jeg har snakka med interessenter som vil kjøpe og har fått mer opplysninger, det er slik jeg jobber. Vi lærte oss mer om saka for å kunne fremme et forslag, sier Ellingsen.


– Jeg er rystet

– Da jeg fikk eposten ble jeg rystet. Det handler om hvordan vi politikere driver saksbehandling, og å drive saksbehandling opp mot søkere i ei sak synes jeg er å gå for langt. Man kan selvfølgelig ta kontakt, men det er ei etisk grense her også, på hvor mye man ringer rundt på før politisk nivå har saksbehandlet den, sier Silvia Ovik (H).

Hun pekte på at om ordføreren ikke er fornøyd med saksbehandlingen er det all mulighet om å sende det tilbake til rådmann, og si at det ikke er godt nok utredet.

Ovik sier det er mulig der var en god intensjon for å finne løsninger. I politisk behandling kan man eventuelt avvise saken, eller komme med ei alternativ innstilling til vedtak.

– Det å agere så voldsomt ovenfor parter i ei privatrettslig sak, der går ei grense for oss som politikere. Jeg går ut i fra at ordfører skjønner hvorfor søkeren reagerer. Og jeg hører ingen beklagelse, bare at dette er helt greit. For meg har man gått over streken, sier hun.

Rådmann Randi Gregersen opplyser at saksbehandler aldri har vært ute og lovet at saka skal gå gjennom.

– Vi forbereder den for politisk behandling, der det er politikerne som bestemmer, sier hun.

– Skal være skille

– Dette er ei meget alvorlig sak fordi vi har et klart skille mellom politikere og administrasjon. Her går politikere aktivt inn og megler mellom parter. Det ligger ikke i den tillitten innbyggerne har gitt oss. Jeg ser meget alvorlig på dette og vet ikke hvordan ordføreren velger å håndtere dette, sier Beate Bø Nilsen.

Karl-Erling Norlund (Sp) mener det er greit hva som er saksutredning.

– Dette er en type saker med alternative forslag, men man vet ikke om alternativet er reelt. Det jeg tenker er viktig er den oppfattelsen som brevskriveren har. At vi som politikere må tenke nøye gjennom hvordan vi formulerer oss. Det er fort gjort å oppfatte utsagn på en annen måte enn det avsender hadde tenkt, sier han. 

– Der må gå ei grense

Christoffer Ellingsen mener han gjør som han alltid har gjort: å følge opp og snakke med folk.

– Saksbehandlinga er ferdig, det er snakk for meg som politiker å få mer informasjon og finne forslag som jeg som politiker mener er bedre. Jeg kan snakke med hvem som helst, sier han.  

– At medlemmer av formannskapet kan lage slike avtaler før saken er oppe i formannskapet, på telefon to dager før med opplysninger om at saken er tapt om man ikke inngår et kompromiss, det kan høres ut som en trussel. Det er ikke greit, sier Silvia Ovik, som fremholdt at det er greit å ta kontakt med parter, men at det må gå ei grense.

– Jeg har sittet her i 7 år, og har aldri opplevd denne typen henvendelse, sier Ovik.

Christoffer Ellingsen fremholdt at han aldri har sagt saken var tapt.

– Det man var enig om var et forslag som kunne reises i formannskapet som hadde potensial for å få flertall, sier han.

Reagerer sterkt

Roar Wessel Olsen (H) reagerer kraftig og sier han synes det er rart at man opptrer som megler utenfor møtets ramme, med henvisning til kontakt med selger og interessenter.

– Det synes jeg er å strekke det langt, og jeg er sjokkert over at man ikke ser problematikken, dette er langt inn i den etiske gråsonen. Og at man sier man vil fortsette med det, er skremmende, sier han.

– Det man driver på med her er manipulering ut fra de forutsetninger som ligger her. Fordi det ikke passer en hvordan rådmann har konkludert, prøver man å gjøre noe med forutsetningene. Jeg synes det er veldig rart og utrolig skuffende at vi opplever dette. Jeg tenker vi må være litt forsiktig med å gå imot søknaden, fordi det vil bli tolka som en aksept av fremgangsmåten, sier Wessel Olsen.

Etikkseminar

– Jeg har tenkt at tiden er inne for etikkseminar, sier Tove Mette Bjørkmo som gav korreks for bruk av ord som trusler, har truet og manipulering.

– Jeg har ikke vært vitne til eller hørt samtalene eller telefonene, men ser ikke for meg at noen av formannskapet driver med trusler. Det er ikke slik heller det blir fremstillet i brevet. Det er kommet et brev med en oppfattelse fra én person, sier Bjørkmo og peker på at det er rom for flere oppfatninger og alltid minst to parter i en sak.

Roar Wessel Olsen (H) gav helhjertet tilslutning til etikkseminar.

Mona Sandvold (Ap) peker på at det er viktig at man har klare retningslinjer.

– Det er utfordrende når befolkningen selv tar kontakt med politikere, hvordan imøtekommer man det? Vi er valgt av folket, det er naturlig at vi hører på innbyggerne, sier hun, som foreslo at man ser på reglene.

– En form for varsling

– Jeg oppfatter dette som er varslingssak. Jeg regner med at det etiske reglementet for Sortland trer inn og at den blir behandla deretter, sier Beate Bø Nilsen (H).

– Jeg er helt enig, om noen bruker trusler, manipulering eller foreskriver hva som blir vedtatt er det en varslingssak, slik skal vi ikke ha noe av. Jeg som politiker har ikke annen ramme for arbeidet jeg gjør enn hvem som helst andre, det er mitt utgangspunkt. Som det fremkommer i brevet var det mange kontakter, vi diskuterte dette på detaljnivå, nettopp for å unngå at noen misforstod eller at det kunne oppfattes som manipulering, sier Christoffer Ellingsen.

– Dette har jeg gjort mange ganger før der jeg fremmer forslag etter kontakt med alle parter i saken, forklarte Ellingsen.

– Jeg har vært i kontakt med parter, og det å skissere løsninger som ikke er gjennomførbart er lite tjenlig. Vi kan unngå å behandle ei sak mange ganger, sier Karl-Erling Nordlund.

– Målet helliger ikke middelet

– Målet helliger ikke middelet. At man har gode intensjoner kan jeg tro, men etisk sett er det helt uforsvarlig. Jeg synes det er alvorlig vi har tillitt fra velgere og må kjenne våre roller. Vi trenger ei rolleavklaring og etisk opplæring. Roller og hvordan man saksbehandler dette, henger ikke på greip. Jeg har vært borti dette før på fylkesnivå, sier Beate Bø Nilsen.

– Jeg forstår ikke hva er alvorlig. Jeg har fremma en rekke forslag etter kontakt med parter, og kommet fram til det som er i tråd med mitt og Rød sitt syn, sier Christoffer Ellingsen.

Høyres Beate Bø Nilsen repliserte at hun tror ikke innbyggerne har stemt på Christoffer for at han skal være i administrasjon og drive saksbehandling.

– Der er forskjell på politiker og administrasjon, og det må vi kjenne, sier hun.

– Hvis vi forholder oss til eposten vi fikk fra kjøper er det alvorlig, og er saksbehandling i forkant, sier Asbjørn Tingvoll (Frp), og refererte fra brevet, som han hevder klart er saksbehandling.

– Med tanke på etikk så må vi gå i oss selv om hvilken retorikk vi bruker. Nå har jeg hørt ordet alvorlig seks ganger fra den andre sida av bordet. Vi nå bli flinkere med hverandre når det gjelder retorikken. Og hvordan vi skal gjøre det når vi trør litt feil, sier Svein Robert Vestå (Ap).

– Er dette ok?

Roar Wessel Olsen hadde en rekke spørsmål;

– Er fremgangsmåten ok? Synes det rødgrønne sida dette er greit eller ikke? Ja, jeg mener dette er en alvorlig sak. Vi bør ha i bakhodet representanten det er snakk om som vi har fått klage på fra en innbygger er en av de mest erfarne vi har i formannskapet. Er dette måten vi skal jobbe på som formannskapsmedlemmer?

– Dette er ikke saksbehandling, det er et forslag. Kun rådmann driver saksbehandling. Alle representantene her kan legge fram forslag med begrunnelse. Kjøper og selger var interessert i å få avhendet dette, det var en av grunnene til at jeg ble kontaktet og kontaktet så mange for å prøve å finne og sy sammen et vedtak som kunne avslutta saka i dette formannskapet, for å slippe å få noen runder til, sier Christoffer Ellingsen.

– Dette var gjort ut fra det som potensielt så ut til å bli et avslag på det som var søkt om. Jeg kan ikke skjønne at formannskapet skal legge begrensninger på meg når jeg ikke er i møte, sier han.

Gjør ei vurdering

Ellingsen stilte spørsmål til rådmann om hun ville oppfatte dette som ei saksbehandling.

– Rådmann gjør kun vurdering av egen saksbehandling, svarte Randi Gregersen.

Tove Mette Bjørkmo viste til at det politikerne gjør kan ikke rådmann gå god for. Hun avsluttet den lenge diskusjonen, uten å kunne gi svar.

– Jeg aner ikke hvordan telefonsamtaler har vært, og har kun et brev å forholde meg til, og har ikke kunnskap nok. Så er det om dette er å regne som et varsel eller ei anna sak. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre forhold. Vi må vurdere om dette er et varsel, klage eller meningsytring, en definisjon av hva dette er, sier Bjørkmo som bebudet etikkseminar 14. mai.