Kommunen hemmeligholder hotelldokumenter

Det kommunalt eide selskapet Kultufrabrikken Eiendom nekter å gi innsyn i dokumentene tilknyttet hotelltomten på Sortland. De begrunner det med forhandlingsmessige hensyn, men det har de ikke anledning til, ifølge Redaktørforeningen.

Her er det inngått avtale om bygging av hotell. Men med hvem, til hvilken pris og hva avtalen innebærer, får ikke offentligheten vite.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Det er inngått en opsjonsavtale mellom Kulturfabrikken Eiendom AS (KFE) og en ukjent aktør. Det dreier seg altså om kjøp av kommunalt eid eiendom for en hotellutbygging.


Neste fase for hotellplaner ved Kulturfabrikken:

Det blir hotell - aktør har betalt opsjonspenger og søker kommunen om byggetillatelse

Kulturfabrikken Eiendom har kommet i mål med aktøren de inngikk opsjonsavtale med tidligere i år. Dermed er hotellprosjektet over i neste fase - aktøren skal nå søke om byggetillatelse.

 

Kulturfabrikken Eiendom AS har vært åpne om prosessen og at de har vært i forhandlinger, men når det gjelder hvem de har vært i forhandlinger med, har de vært mer hemmelighetsfulle. Det samme gjelder innholdet i opsjonsavtalen.

Flere har reagert på dette - blant annet Høyre-politikere på Sortland. Tidligere i juli ble opsjonspengene betalt, og avtalen er dermed skrevet i stein. Likevel ønsker ikke Kulturfabrikken Eiendom å offentliggjøre informasjon om saken.


Beate Bø Nilsen og Roar Wessel Olsen etter Nordlund-svar:

– Hotellsaken må tilbake til kommunestyret

Høyres Roar Wessel Olsen og Beate Bø Nilsen er klare i sin tale. Hotellsaka må tilbake til kommunestyret.


Nektet innsyn

Vesterålen Online (VOL) har bedt om innsyn i samtlige dokumenter tilknyttet hotellsaken. Tidligere i juli fikk vi avslag på innsyn i alle dokumentene.

«Jeg bekrefter at det nektes innsyn i dokumenter vedrørende salg av hotelltomta. Det gjelder to opsjonsavtaler, den første er utgått, og den andre er i prosess og opsjonsprisen er innbetalt. I tillegg er et internt notat med oppsummering av innhold i et informasjonsmøte den 15.06.2018 mellom interessent/opsjonshaver, Sortland kommune og Kulturfabrikken Eiendom AS,» skriver leder Ingebjørg Glad Pedersen i KFE som svar på begjæringen.

Avslaget begrunnes i hensynet til det offentliges forhandlingsposisjon, og hensynet til forretningshensyn for den aktuelle bedriften. Konkret er det paragraf 13 og paragraf 23 i offentlighetsloven som er brukt som hjemmel, og dermed også paragrafen om taushetsplikt i forvaltningsloven.


Selskap har kontaktet kommunen angående ledige hotelltomter:

– Vi får flere henvendelser, og vi er attraktive

Eiendomsselskapet Schøyen AS har kontaktet kommunen for å høre om de har noen ledige tomter for hotell- eller turistanlegg. Ifølge ordføreren og reiselivssjefen blir Vesterålen og Sortland stadig mer attraktivt.

 

Varaordfører Karl-Erling Nordlund på Sortland har tidligere begrunnet manglende offentlighet i saka, både overfor politikere og mediene, slik:

«I sak 54/14 vedtok Kommunestyret  «Retningslinjer for avhending av kommunal eiendom», hvor det blant annet redegjøres detaljert om hvordan salgsprosessen skal foregå. Retningslinjene oppfattes ikke å gjelde for Kulturfabrikken Eiendom AS(KE), jfr. pkt. 1 hvor det fremkommer at retningslinjene ikke gjelder for aksjeselskap som kommunen er eier i. Det har ikke vært noen anbudsprosess. Lov om offentlig anskaffelse gjelder ikke ved salg av fast eiendom, jfr. anskaffelsesloven § 2-4 bokstav a , skriver han og fortsetter:

«Kulturfabrikken Eiendom har hele tiden vært åpen og aktiv mot markedet. Forhandlingene underveis med interessenter har vært konfidensielle, og unntatt offentlighet, jfr. Lov om offentlighet § 13 jfr. forvaltningsloven § 13 første ledd.»

– Riktig å klage

VOL har klaget på avslaget. Den avgjørelsen støtter Redaktørforeningens generalsekretær, Arne Jensen.

– Lovhenvisningen og begrunnelsen fra Kulturfabrikken Eiendom AS er svært kortfattet og mangelfull, og det er – etter mitt syn – åpenbart riktig av Vesterålen Online å klage på dette avslaget, sier han. Jensen utdyper:

– Jeg mener det er høyst tvilsomt om Kulturfabrikken Eiendom AS/Sortland kommune kan holde tilbake disse dokumentene, og i hvert fall med de lovhjemlene det er vist til. Det skal svært mye til for å kunne hemmeligholde dokumenter om offentlige innkjøp, det er slått fast i en rekke avgjørelser både fra Sivilombudsmannen og flere fylkesmenn, sier han.


Søkt om forprosjektering på 60 nye rom og konferanselokale:

– Foreløpig ser vi ikke et marked

Sortland hotell søker om forprosjektering for bygging av opp mot 60 nye rom, og også konferanselokale. Men daglig leder Harald Mical Jakobsen understreker at de ikke har noen byggeplaner for øyeblikket.

 

Generalsekretæren mener det skal være svært høy terskel for å unnta opplysningene i avtalen fra offentligheten.

– Taushetsplikten for konkurransemessige forhold skal tolkes snevert, fordi dette er saker og forhold av stor allmenn interesse.

OBS: VOLs redaktør Geir Bjørn Nilsen har bedt om å få tilsendt en oversikt over alle dokumentene i saken. Denne henvendelsen er per 27. juli ikke besvart.