Vil ha folkets meninger om helsehus

Skal Sortland bygge et nytt stort helsehus eller skal det legges til Kulturfabrikken? Fire alternativ er jobbet frem, og kommunen ber nå om sortlandsamfunnets innspill.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo, prosjektleder Kristine Røiri, Kjersti Løkse og Kristin Dahlmo i arbeidsgruppa til nytt helsehus i Sortland. Foto: Silje Helene Nilsen 

SortlandsAvisa

I april vedtok formannskapet i Sortland at administrasjonen skulle sette i gang utredning av et eget helsehus i Sortland.

Kommunen har behov for å samordne tjenester i større grad enn i dag, og de er forpliktet til å styrke det forebyggende arbeidet. Målet er å få på plass en såkalt frisklivssentral, som skal være selve navet i et helsehus.

En frisklivssentral er et helsefremmende og forebyggende tilbud fra kommunalt hold, hvor målgruppen er de som har økt risiko for å bli syk, eller allerede er det, og som trenger hjelp med sine utfordringer.

Etter et halvt års tid med intensiv arbeid, ligger det nå klar en mulighetsstudie med forslag til fire ulike alternativer som skal gi Sortland et nytt helsehus. De fire forslagene er:

- Helsehus knyttet opp mot Kulturfabrikken
- Helsehus knyttet opp mot privat trengingssenter
- Familiehus og helsehus i to ulike enheter
- Nybygd stort helsehus

Politikerne i formannskapet vedtok i oktober å legge forslagene ut på høring, med frist til 1. desember med å komme med innspill. Det skal også holdes et åpent møte med paneldebatt 15. november om helsehuset.

Ønsker innspill

Ordfører Tove Mette Bjørkmo understreker at man ikke er låst til disse fire forslagene.

– Alle er nå velkommen til å komme med innspill. Underveis kan det dukke opp forslag som gjør at vi ser på andre ting, og kanskje kommer det private aktører med forslag om samarbeid. Det kan også bli aktuelt med fysiske omrokkeringer innad i kommunen for å få frigjort lokaler til et helsehus, sier Bjørkmo.

Kristine Røiri, Kristin Dahlmo og Kjersti Løksle har utgjort arbeidsgruppa bak forslagene. Deres anbefaling er at et helsehus skal være et kraftsenter for det forebyggende helsearbeidet i kommunen.

– Vi har prøvd å være realistiske for å få dette gjennomført. Hva er mulig? Og hvordan kan vi bygge på de tingene vi allerede har? sier Røiri.

Prosjektgruppa foreslår at uansett hvilket alternativ politikerne går for, bør følgende funksjoner lokaliseres i et helsehus: Frisklivssentral, legekontor, deler av avdeling for psykisk helse og rus, kommuneoverlege, tjenestekontoret, miljørettet helsevern, administrasjon og samarbeid med frivillige.

– Målet er at brukerne skal oppleve at vi har samordnede og koordinerte tjenester, sier Dahlmo.

Fokuset skal styres fra sykdom til friskhet og forebygging av sykdom. Med eldrebølgen på trappene er ønsket å holde folk friskere lengre.

– Målet er at folk i større grad skal ta vare på egen helse. Da må vi sørge for mer kunnskap og for å ha lavterskeltilbud som forebygger, sier Røiri. 

Men det er ikke bare de eldre som skal nås i en slik frisklivssentral.

– Vi har ikke gode nok tilbud til unge i dag, og de må vi nå ut til. For eksempel har vi ikke kapasitet til å følge opp unge overvektige. Det vil vi få på plass i et slikt hus, sier Dahlmo.

Kan gå i gang snart

Hjemmesykepleien, som har et prekært behov for mer plass, er ikke anbefalt som en del av et helsehus, men at det heller ses på en egen utbygging ved Lamarktunet. Varmtvannsbasseng er heller ikke inkludert i planene for et fremtidig helsehus. Legekontoret i rådhus II har også et stort behov for mer plass, og ordføreren sier dette er noe det jobbes med allerede, og ikke kan ligge på vent til et eventuelt nytt helsehus står klart.

– Hva slags tidsperspektiv snakker vi om for å få på plass et helsehus?

– Om vi velger å ta i bruk eksisterende bygninger, kan vi gå i gang allerede etter jul, sier Bjørkmo.

Anbefalingene fra prosjektgruppa er å snarest mulig få på plass en egen frislivskoordinator og en fysioterapaut som skal jobbe forebyggende. Ønsket er at dette skal komme på plass allerede neste år, og at politikerne bevilger penger til dette i budsjettet for 2017.

– Helsehuset skal ikke være noen hvilepute, hvor vi utsetter ting til det står klart. Vi kan ganske umiddelbart begynne i det små med disse stillingene, og gradvis bygge det opp mot det målet vi bestemmer oss for, sier Bjørkmo.

Politikerne får trolig helsehus-saken til behandling i februar neste år. Da legger rådmannen frem sin anbefaling, etter at innspill fra sortlandssamfunnet er tatt med i planen.

Ordføreren vil foreløpig ikke si noe om hvilket alternativ hun foretrekker.

– Det har jeg ikke tatt stilling til enda. Jeg vil lytte til innspillene som kommer før jeg lander på noe, sier hun.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

SortlandsAvisa