Øksnes er en av de største hvitfiskkommunene i Norge. Kommunen fremstår som fremtidsrettet på grunn av de tiltak det lokale næringslivet gjorde etter Myregruppens fall og påfølgende finanskrise som rammet fiskerinæringen hardt.

Næringsutøverne har satset på egen hånd og det høster kommunen stor anerkjennelse av gjennom økt aktivitet på sjø og land. En allsidig fiskeriflåte og flere mottaksanlegg medfører derfor stor aktivitet i vårt lokalsamfunn.

Mange ser til Øksnes samfunnet med beundring for hva næringen har fått til. For at denne aktiviteten skal fortsette og fremdeles skape aktivitet på sjø og land, er alle parter avhengige av forutsigbare rammebetingelser.

Øksnes kommune med ordfører i spissen ønsker dialog og samarbeid med den lokale fiskerinæringen i forbindelse med lærlingeordning og opprettelse av Marin videregående skole, men tar seg likevel ikke tid til dialog med næringen i den viktigste strukturelle saken for fiskerinæringen på mange år.

Eidesen-utvalget ble nedsatt for se på hvordan «et framtidsrettet kvotesystem» bør innrettes for framtiden. Utvalget skulle utrede økonomiske, regionale, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag, samt konsekvensene av å videreføre dagens system uendret. Eidesen utvalgets innstilling ble avlevert 14 desember 2016 og høringsfrist ble satt til 28 april 2017. Øksnes kommune nedsatte et utvalg bestående av Tore Christiansen, John Danielsen, og Karianne Bråthen for å utarbeide forslag til høringssvar. Utkastet ble enstemmig vedtatt i sak 050/17 i formannskapet 25 april 2017.

Eidesen-utvalgets innstillinger og videre veivalg kan få store konsekvenser for fiskerinæringen. Vi stiller oss derfor spørrende til den prosess Øksnes kommune har valgt i denne saken.

Representantene i formannskap og kommunestyre er valgt av folket og skal således representere de menneskene de er valgt av. Det er derfor beklagelig at Øksnes kommune har utsatt behandlingen av denne saken så lenge at høringsforslaget ikke kunne behandles og stadfestes i kommunestyret, men kun i formannskapet.

Vi lever i et demokrati, hvor det selvsagt skal være rom for ulike politiske meninger. For å kunne utøve god politikk, er det imidlertid en fordel å ha et bredest mulig kunnskapsgrunnlag før man bestemmer seg.

Vi har derfor noen spørsmål som vi ønsker svar på i denne saken:

• Hvorfor ble ikke vårt lokale fiskarlag, redere eller andre i næringen forespurt om innspill til denne viktige høringen?

• Er det en vanlig fremgangsmåte for Øksnes kommune – å avlevere høringssvar uten å ha dialog med de næringer som blir direkte berørt dersom forslagene blir gjennomført?

• Når man ser hvordan høringssvaret fra Øksnes kommune er utarbeidet og ordlyden i dette, er det ønskelig med svar på om det er innhentet hjelp utenifra?  I så fall fra hvem? Og hvordan er dette finansiert?

• Har de folkevalgte tatt innover seg hvilke konsekvenser det kan bli for industri, flåteledd og næringsliv dersom Øksnes kommunes innstilling blir retningsgivende?

• Ønsker man at Øksnes kommune også i fremtiden skal være en fremgangsrik kommune som tufter sine inntekter fra det lokale næringslivet?

Vel, da bør det lokale næringslivet støttes av kommunen og ikke minst tas med på råd for fortsatt å kunne være i førersetet fremover.

Styret i Øksnes Fiskarlag