Starter opp planarbeidet for Strandskog næringsområde

Kommunen vil sikre adkomst fra offentlig vei for samtlige eiendommer i området.

Idéskisse for Strandskog næringsområde.  Foto: Sortladn kommune

Nyheter

Kommunen har lenge jobbet mot fylkeskommunen og Statens vegvesen for å finne en løsning for veikrysset ved Strandskogjordet. I mars kom det frem at de mener ei rundkjøring er den beste løsningen.

Sortland kommune og et enstemmig og formannskapet anbefaler nå å starte opp planarbeidet for Strandskog næringsområde.

Bakgrunn: Næringsaktørene ved Strandskogjordet om rundkjøring

Privat veiformål

Vedtaket i torsdagens formannskap forutsetter at veier inn til Strandskog næringsområde (N/F 10) anbefales å bli regulert til privat veiformål, og at planprosessen må redegjøre for omfanget av en fremtidig utbygging til forretningsformål.

Saken gjelder oppstart av reguleringen for Strandskog næringsområde med tilstøtende arealer. Reguleringsplanen skal også tilrettelegge for videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet.

Sentralt står også utfordringer når det gjelder adkomst til eksisterende næringsbygg, småbåthavn og boliger, påpekes det i administasjonens dokumenter i saken.


Adkomst fra offentlig vei

Under et oppstartsmøte 15. august møttes representanter fra Sortland kommune, grunneierutvalget og konsulent Rolf M. Lossius (Alpha konsulent). Sistnevnte var grunneieierens representant på møtet. I mars skrev han i en e-post at han er fornøyd med at kommunen tar ansvar.

– På vegne av aktørene i Strandskog næringsområde er vi nå glad for at kommunen selv erkjenner ansvar for å sikre løsning. Det har gått seks måneder fra de vedtok reguleringen i området, der administrasjonen opplyste at det var aktørene selv som hadde ansvar for å skaffe seg avkjøring. Vi er tilfreds med at de nå går bort fra det informasjonsgrunnlaget som ble gitt i kommunestyret i september 2016.


Vil ha rundkjøring ved Strandskogjordet

Kommunen har lenge jobbet mot fylkeskommunen og Statens vegvesen for å finne en løsning for veikrysset ved Strandskogjordet. Nå mener de at ei rundkjøring er den beste løsningen.

 

Utfylling i sjøen

Hensikten med reguleringen, ifølge møtereferatet, er å legge til rette for adkomst fra offentlig vei til næringsdrivende på Strandskog næringsområde, og at planen må legge til rette for videreutvikling av eksisterende virksomheter.

Det ligger ifølge referatet fra møtet også en forventning fra grunneierne om å kunne videreutvikle sine eiendomsparseller mot øst ved utfylling i sjøen.

Andre krav til reguleringen fra kommunen:

 • Alle avkjørsler skal ha frisiktsoner (fri sikt innenfor sonen over 0,5 meter gjennomsnittlig planertterreng).
 • Planforslaget skal vise ryggefri snuplass for renovasjonskjøretøy og utrykningskjøretøy.
 • Reguleringsplanen skal vise sikker adkomst til eventuelt boligområde i influensområdet (Sørhavna).
 • Koblingen av offentlig vei mot ny vei i Strandskog næringsområde.
 • Koblingen mot tilstøtende arealer (småbåthavna mv.)
 • Kommunen vil vurdere krav til teknisk infrastruktur og trafikksikkerhetstiltak både innenfor planområdet og i influensområdet. Eventuelle tiltak kan kreves hjemlet i rekkefølgekrav.
 • Ansvarlig for planprosessen frem til offentlig ettersyn er ekstern planlegger.
 • Det skal gjennomføres ROS-analyse for hele planområdet, tilstøtende infrastruktur, adkomst fraoffentlig veinett og eventuelt nærliggende åpenbare faremomenter.
 • Planforslag fremmes som detaljregulering jf PBL § 12-3
 • Det bør foreligge konkrete reguleringsbestemmelser som ivaretar kravet om universellutforming jf PBL 12-7 punkt 4, for uteområdene.
 • Planavgrensning skal tydelig angis ved søknad oppstart planarbeid og kunngjøring av eventuelt positivtvedtak.
 • Reguleringsbestemmelsene skal hjemle bruk av eventuell utbyggingsavtale (entydige rekkefølgebestemmelser).
 • Reguleringsbestemmelsene skal gi fleksibilitet med tanke på at det ikke foreligger konkrete planer for videre utbygging på området.
 • Siktlinjer fra Steirokrysset mot sjøen må bevares.
 • Sikre adkomst fra offentlig vei for samtlige eiendommer i N/F10.