Staten støtter landbasert oppdrett på Andøya

Staten ved Fiskeridirektoratet er positiv til Andøy kommunes planer om å regulere Kvalnes på østsiden av Andøya til landbasert fiskeoppdrett. Nå åpner Fiskeridirektoratet for at oppdrett også skal kunne skje i Andfjorden.

Planprogrammet for utbygging av landbasert oppdrett på Kvalnes fikk grønt lys i kommunestyret. Nå starter detaljreguleringa av området, og det skal også gjøre ei konsekvensutredning.  Foto: Innsendt

Nyheter

– Andøya-samfunnet har store omstillingsutfordringer i dag. Det er derfor viktig for kommunen å få flere bein å stå på. Per i dag er det ikke akvakulturanlegg i Andøy kommune. Planlagt etablering av akvakulturanlegg, kan bli et viktig bidrag inn i omstillingen av Andøya-samfunnet. Det er noen negative effekter av tiltaket. Fiskeridirektoratet region Nordland mener imidlertid at samfunnsnytten er vesentlig høyere enn samfunnstapet, sier seksjonssjef Håvard Dekkerhus i Fiskeridirektoratet i en uttalelse til Andøy kommune.


Grønt lys til landbasert oppdrett i Andøy

Et enstemmig kommunestyre gav tommelen opp for planene til Andfjord AS, som skal bygge et av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg på Kvalnes.

 

Formålet med reguleringsplanen som Andøy kommune arbeider med, er å tilrettelegge et område for etablering av landbasert fiskeoppdrett på Kvalnes på østsiden av Andøya.  Det planlagte matfiskanlegget skal ha en årsproduksjon på 10.000 tonn atlantoskandisk laks.

Stort område

Området vil ved ferdigstilling legge beslag på et område på over 60 daa til havneområde i sjø. I tillegg vil cirka 100 daa være sjøområde avsatt til ferdsel, og vil omfatte blant annet et kaianlegg. Det er planlagt 90 prosent rensing av utslipp fra fôrspill og fiskeekskrementer.  Driften av anlegget vil gi om lag 15 til 17 arbeidsplasser.


Landbasert oppdrett i Andøy

– Håper å ha laks i tankene i 2019

– Dersom alt går etter planen, håper vi å ha laks i anlegget i 2019, sier Roy Pettersen i Andfjord AS.

 

Andøy kommuen har i dag ingen fiskeoppdrettsanlegg. Det skyldes delvis at det i Andfjorden er forbud mot merdbasert oppdrett av laks i sjø. Dette går fram av kommunens høringsdokument som Fiskeridirektoratet har blitt kjent med, går det fram av Fiskeridirektoratets uttalelse.

Bør rettes opp

– Fiskeridirektoratet region Nordland er ikke kjent med hva det menes med at Andfjorden har en slik status. Det kan opplyses at det ikke foreligger verneplan for Andfjorden som impliserer dette og det er heller ikke anledning å fastsette slike rettskraftige teknologibestemmelser i kommuneplanen. Dette punktet bør gjennomgås og rettes opp, sier Fiskeridirektoratet i sin uttalelse til Andøy kommune.

Område for rognkjeks

Det statlige direktoratet minner imidlertid kommunen om at området som skal reguleres har verdi for fiske.

– Etter det Fiskeridirektoratet region Nordland kan se, vil planområdet i sjø omfatter mindre deler av et viktig område for fiske etter rognkjeks. Fisket foregår i mars – april under fiskens gyting, i tareskogen fra 20 meters dyp og innenfor. Fiskeområdet har regional bruksverdi, heter det fra direktoratet.

Rognkjeks og fjordfiske

Fiskeridirektoratet hviler for øvrig sin positive holdning til Kvalnes på Nordland fylkes fiskarlag tidligere uttalelse i samme sak.

– Andøy fiskarlag mener på generelt grunnlag at etablering av landbaserte oppdrettsanlegg er rett veg å gå i den videre utviklingen av akvakulturnæringen. Selv om det er registrert gyteområde er ikke dette det viktigste området for fiske etter rognkjeks og annet fjordfiske. Andøy fiskarlag er positive til søknaden og legger til grunn at det planlegges høy grad av rensing av utslippet og at det ikke er luseproblematikk knyttet til denne type produksjon, uttalte fiskarlaget tidligere.

Teknisk sjef Arne Christian Blix i Andøy kommune var mandag ikke tilgjengelig for kommentarer.