Usikker framtid for signalbygg:

Vil selge Kiilgården og avvikle stiftelsen

Styret i Kiilgården stiftelse vil oppløse stiftelsen og selge bygget. Det skjer etter at stiftelsen er fri for penger og egenkapitalen tapt.

OPPLØSES Styret i Stiftelsen Kiilgården vil oppløse stiftelsen og selge bygget. Ordfører Jonni Solsvik vil ha saken opp i formannskapet. 

Andøy

I februar 2011 vedtok kommunestyret å gi bort Kiilgården til en stiftelse, og i november samme år gikk 29 stiftere sammen om å stifte «Kiilgården stiftelse». Det ble reist en kapital på 622.000 kroner, litt under anbefalingen til arbeidsgruppen som utredet stiftelse. 

Den mente man trengte 750.000 kroner i startkapital.

Nylig ble regnskapet for 2016 registrert hos Brønnøysundregistrene.

Regnskapet viser at stiftelsen i 2016 hadde 167.900 kroner i inntekter. Kostnadene var 227.441 kroner. Det ga et driftsunderskudd på 59.541 kroner.

Etter finans- og skatt ble underskuddet på 60.590 kroner.

Egenkapitalen tapt

Ser man på balansen, er bygget verdisatt til 281.290 kroner. Selskapet har i tillegg omløpsmidler for 7.206 kroner. Eiendelene er dermed 225.496 kroner.

Dette motsvares av 200.000 kroner i innskutt kapital og 212.555 kroner i udekket tap. Egenkapitalen er dermed negativ med -12.555 kroner.

Stiftelsen har en gjeld på 238.051 kroner.

Forfall

Samtidig som man har slitt økonomisk, har også bygget forfalt. Både fastboende og tilreisende har kommentert at det er trist å se Kiilgården slik den fremstår i dag.

KNUST: Et vindu i andreetasjen er knust og måsen har flyttet inn. Etter det Andøyposten erfarer, har måseskit rent inn og skadet både vegg og gulv i rommet innenfor.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

 

Styret har derfor søkt Lotteri- og stiftelsestilsynet om å oppløse stiftelsen. De som var med å stifte stiftelsen må imidlertid bli hørt før tilsynet kan behandle søknaden.


Vil ha ny giv i Kiilgården – kan en venneforening være veien å gå?

– Vi har havnet i et vakuum

Yngve Larsen i styret for Kiilgården-stiftelsen sier det jobbes med å få ny giv i driften av den staselige væreierboligen på Andenes. – Det blir snart innkalt til et nytt møte i denne forbindelse, sier han.

 

– Det nåværende styret i Kiilgården Stiftelse har fungert siden 2014. Allerede før dette hadde stiftelsen en negativ økonomisk utvikling, og hadde problemer med å opprettholde intensjoner som bl.a gikk på at en daglig leder skulle være ansatt for å stå for den daglige driften, skriver styret i søknaden om opphør.

– Styret har forsøkt alternative driftsløsninger med utleie av hele bygget, men dette fungerte ikke etter forventning. Styret har også vært i dialog med andre foreninger som ønsket å overta stiftelsen, og det som måtte være av fordringer til stiftelsen, heter det videre i brevet.

– Umulig å videreføre

Styret skriver at man har forsøkt å rydde opp i situasjonen, men at det har vært lite interesse fra stifterne til å delta i årsmøter og forsøk på å finne løsninger. Styret mener at det derfor er umulig å videreføre intensjonene i stiftelsens vedtekter.


– Forventer rask handling fra styret i stiftelsen

Ordfører Jonni Helge Solsvik sier han er klar over og orientert om situasjonen til Kiilgården stiftelse.

 

«Stiftelsens formål er å ta vare på Kiilgården – et viktig kulturminne i Andøy – gjennom å vedlikeholde og drive utleie av Kiilgården slik at bygget kan være til glede og nytte for Andøysamfunnet.

– Etter å ha vurdert alle muligheter, så er styret kommet frem til at den beste løsning er opphevelse av Kiilgården Stiftelse, og at et ev. overskudd av salg av stiftelsens eiendeler skal gå til Stiftelsen Andenes utmarksfellesskaps fond org.nr. -978 602 746-, skriver styret i søknaden til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Formannskapet

Andøy kommune var tidligere eier av bygget og var med å etablere stiftelsen. Ordfører Jonni Solsvik vil drøfte saken i formannskapet.

– Jeg har derfor bedt om forlenget frist for å gi en uttalelse om opphør av stiftelsen.


Kommunens finstue er blitt et fuglefjell og forfaller uten at noe blir gjort:

Hva skjer med Kiilgården?

Det er et spørsmål mange andværinger og tilreisende stiller seg. Flere har tatt kontakt med Andøyposten den senere tiden og spurt om det samme.

 

Styret har gitt stifterne frist til 28. januar med å komme med tilbakemelding om søknaden. Formannskapet har sitt første møte 12. februar.

– I første omgang må vi diskutere søknaden om opphør. Men Andøy kommune må i neste omgang ha en oppfatning om hva som skal skje med bygget. Det er også noe formannskapet bør diskutere, sier Solsvik.