Fylkesmannen erklærer seg inhabil:

- Kan svekke tilliten til vår upartiskhet

Fylkesmannen i Nordland mener å være inhabil i behandlingen av klagen på dispensasjon for oppdrett ved Gaukværøya i Bø. Fylkesmannen ber nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å oppnevne en settefylkesmann til å klagebehandle saken.
Gaukværøy-saken:

Egil Kristoffersen og Sønner søkte i mai 2015 om å få etablere et anlegg med 12 laksemerder øst for Gaukværøya i Bø.

Bø-politikerne behandlet saken i februar 2016, og vedtok å gi dispensasjon fra kommunens arealplan.

Fylkesmannen underkjente vedtaket som ble gjort i kommunestyret, og klaget blant annet på at naturmangfoldsloven og Plan- og bygningsloven ikke var fulgt.

Kommunestyret behandlet deretter saken i 23. juni i fjor, der flertallet vedtok å tillate oppdrett ved Gaukværøya.

Naturvernforbundet i Nordland frarådet dispensasjonen, med argumentasjon om dårlig saksbehandling. De mener videre at opprettelse av oppdrettsanlegg vil medføre store inngrep i naturlandskapet.

Fylkesmannen opphevet i august i fjor kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturanlegg ved øya.

Da kommunestyret i Bø igjen behandlet dispensasjonen i september i fjor, vedtok igjen politikerne å gi dispensasjon fra planen. 

Etter åtte klager fra ulike instanser, behandlet formannskapet igjen klagene i oktober 2016, men opprettholdt vedtaket.

I juni 2017 vedtok kommunestyret i Bø å legge planen ut på høring. Den skal behandles igjen av politikerne i november i år.

Det kommer frem i et brev sendt fra Fylkesmannen i Nordland, til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen ga 26. juli i fjor tillatelse etter forurensningsloven for lokaliteten Gaukværøya. Siden den gang har det kommet åtte klager på dispensasjonsvedtaket.

Saken har vært gjennom en rekke politiske behandlinger, siden første gangen Bø-politikerne vedtok å tillate dispensasjonen, i februar 2016.


Formannskapet i Bø opprettholdt vedtak om Gaukværøya

Formannskapet i Bø vedtok torsdag å opprettholde vedtaket om å tillate oppdrettsanlegg ved Gaukværøya.

Formannskapet i Bø behandlet klagene i formannskapsmøtet 27. oktober 2016, og i kommunestyret 3. november, der de opprettholdte vedtaket om å tillate dispensasjon.

- Inhabil

Nå mener imidlertid Fylkesmannen at en tidligere oppfordring fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen kan gjøre at Fylkesmannen i Nordland er inhabil i behandlingen av klagene.


Klager nok en gang på oppdrettsvedtak i Bø

Naturvernforbundet i Nordland mener Bø kommune heller ikke denne gangen har utredet Egil Kristoffersen og Sønners oppdrettsplaner utenfor Gaukværøya godt nok. De ber kommunen stoppe tilrettelegging for selskapet på Værøyflaget. Ordfører Sture Pedersen er trygg på at kommunen denne gang har gjort det administrativt korrekt.

– Det fremgår av tillatelsen at miljøvernavdelingen tidligere har oppfordret Egil Kristoffersen og Sønner AS til å søke nye lokaliteter utenfor de små terskelfjordene de ligger inne i dag for å få bedre miljøforhold i disse fjordene, og at Fylkesmannen samlet sett mener det er riktig å gi en tillatelse til etablering av Gaukværøya, heter det i brevet fra Fylkesmannen.

Videre mener Fylkesmannen at dette kan bidra til å svekke tilliten til deres upartiskhet i forbindelse med behandlingen av klagesaken.

- Forundret


Eva Kristoffersen hos Egil Kristoffersen & Sønner:

- Hvor lang tid skal en måtte vente på byråkratiet?

I dag gikk nok en gang vedaket om å godkjenne oppdrettsanlegg ved Gaukværøya i kommunestyret – 1,5 år etter Egil Kristoffersen og Sønner søkte om det.

Egil Kristoffersen og Sønner har ikke fått vurdert alle konsekvenser av innholdet i brevet.

– Vi antar at dette vil føre til at det tar enda lengre tid å få saken endelig avgjort, sier daglig leder i Egil Kristoffersen og Sønner, Eva Kristoffersen, i en kommentar.

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, er fortvilt over tiden det har tatt å få behandlet denne saken. Han er overrasket over at Fylkesmannens oppfordringer har gjort at de mener de er inhabile i saken.

– Dette burde ha vært snakket om tidligere. Jeg har, og ønsker å ha, et godt forhold til Fylkesmannen, men jeg er litt forundret over at man har gjort sånn at man er inhabil i en sånn type sak, sier han.

Håper på avklaring før påske

Nå håper Pedersen å sette endelig strek for saken før påske i år.

– Det er ingen tvil om hva flertallet i kommunestyret ønsker. Jeg har selvsagt registrert at det er noen som er av en annen oppfatning, men jeg synes vi har behandlet saken på en god måte, sier han.

– Fra mitt ståsted har denne saken betydning for arbeidsplassene i selskapet, og for det potensialet vi i Bø har innen denne næringa. Det er viktig for oss å ha lokaliteter til oppdrett, for å få mindre belastning på andre fjorder. Jeg må nå ha håp om at det bør være avklart før påske.

Dette er saken:

Egil Kristoffersen og Sønner søkte i mai 2015 om å få etablere et anlegg med 12 laksemerder øst for Gaukværøya i Bø.

Bø-politikerne behandlet saken i februar 2016, og vedtok å gi dispensasjon fra kommunens arealplan.

Fylkesmannen underkjente vedtaket som ble gjort i kommunestyret, og klaget blant annet på at naturmangfoldsloven og Plan- og bygningsloven ikke var fulgt.

Kommunestyret behandlet deretter saken i 23. juni i fjor, der flertallet vedtok å tillate oppdrett ved Gaukværøya.

Naturvernforbundet i Nordland frarådet dispensasjonen, med argumentasjon om dårlig saksbehandling. De mener videre at opprettelse av oppdrettsanlegg vil medføre store inngrep i naturlandskapet.

Fylkesmannen opphevet i august i fjor kommunens vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturanlegg ved øya.

Da kommunestyret i Bø igjen behandlet dispensasjonen i september i fjor, vedtok igjen politikerne å gi dispensasjon fra planen. 

Etter åtte klager fra ulike instanser, behandlet formannskapet igjen klagene i oktober 2016, men opprettholdt vedtaket.