Under formannskapsmøtet i Hadsel sist torsdag skapte et tilbygg på Hauan mye debatt, og saken ble utsatt.

Les sakspapirene.

For søkeren er det frustrerende at saken trekkes ut i tid.

- Det er et år siden vi tok kontakt med kommunen for første gang, sier Hoseth Larssen.

- Førsteutkastet vårt var nok litt sprekt. Det var pulttak, som ikke er tillat ifølge reguleringsplanen for området.

På grunn av takutformingen ble søknaden sendt som dispensasjonssak til politisk behandling. Det kom også inn naboklage, og første utkast ble ikke godkjent da den var til behandling i formannskapet i august i 2016.

Reguleringsplanen er SM1 – Stokmarknes – og den angir at bebyggelsen skal være «villamessig med inntil 2 fulle etasjer for bolig». Maksimal møne- og gesimshøyde kan ikke overstige sju og ni meter.

Hoseth Larssen forteller at han i neste runde tilpasset tegningene slik at det skulle være mulig å få det innenfor, og en ny søknad ble registrert hos kommunen 4. november 2016.

- Jeg tror jeg har over tretti mailkorrepondanser med kommunen. Bygget vi har søkt om nå, har saltak, og det er innenfor reguleringsplanen på høyde, sier Hoseth Larssen.

Rådmann i Hadsel Ola Morten Teigen: – Feil at vi gradvis vil bygge ned Sandnes skole Hadselrådmann Ola Morten Teigen mener at skolebruksplanen er godt utredet og at den nå kan gi forutsigbarhet for skolestrukturen i Hadsel. Hems

Årsaken til at søknaden likevel ble sendt til politisk behandling som dispensasjonssak, er at det innvendig er tegnet en hems, som regnes som en tredje etasje. Huset er ikke høyere enn reguleringsplanens begrensninger.

Formannskapet ga Hoseth Larssen dispensasjon fra reguleringsplanen til å sette opp tilbygget den 2. desember, og Hoseth Larssen regnet med at alt var ok. Men en ny naboklage kom, der både høyde, etasjeantall og byggeskikk ble tatt opp og formannskapet fikk på nytt saken på bordet, på møtet i forrige uke.

Lovlighetskontroll av skolebruksplan i Hadsel: – Konklusjonen er at vi har gjennomført en lovlig prosess Hadsel kommune har gjennomført en lovlighetskontroll av vedtaket om ny skolebruksplan i Hadsel. Ville avvise klager

Rådmannens faglige vurdering var at det ikke var tilstrekkelige grunner til å gjøre om vedtaket fra desember, og han innstilte på å avvise klagen fra naboene.

Politikerne ville det annerledes.

Ap og Sp valgte å utsette saken for å dra på befaring.

Det hører med til historien at ordfører Siv Aasvik erklærte seg inhabil i saken og ikke var med under behandlingen.

Etter ti år med motgang: Løsning for Bjønneset I snart ti år har Stephan Gundersen prøvd å få lov til å selge tomter på Bjønneset/Ytre Lappvik, utenfor Stokmarknes. Nå begynner det løsne. - De kunne ikke saken

For Hoseth Larssen og familien oppleves forsinkelsen svært frustrerende. Han var til stede under formannskapets behandling, og er forbauset over at politikerne ikke lot til å forstå saken da de diskuterte den.

- Jeg hadde ikke talerett, og kunne ikke si noe. Men da de diskuterte saken trodde de det var høyden som var gitt dispensasjons for. De kunne ikke saken. Skal man ta en avgjørelse må man vite hva det handler om.

Ny runde

Nå blir det altså ny runde i formannskapet, og det kan fortsatt være lenge til endelig svar kommer: Dersom klagen fra naboene ikke tas til følge neste formannskap, sendes saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse.  Og dersom klages tas til følge, kommer Hoseth Larsen til å ta saken videre.

- Poenget mitt er vel at saken uansett til slutt havner hos fylkesmannen, så de burde bare ha sendt den dit nå. Saksbehandler har jo gått grundig til verks her så det oppleves jo litt komisk.

Opposisjonen i Hadsel kritiske til lukking av møte I formannskapet 2. februar valgte posisjonen i Hadsel å lukke deler av møtet. Dette reagerer nå opposisjonen på. Samme prosess

Ifølge teknisk sjef Mats Aas vil gangen da være slik at formannskapet på ny får saken til behandling.

- Da behandles klagen av formannskapet igjen, og samme prosess nok en gang – altså oversendelse til fylkesmann dersom klagen ikke tas til følge, og ny klagerett dersom klagen tas til følge.

Hoseth Larssen regner derfor ikke med å komme i gang med tilbygget i år heller. Jo lengre ut i tid saken trekker, jo vanskeligere blir det å få planlagt gravearbeid og hyret snekkerfirma, hevder han.

Varaordfører Kurt Jensen (Sp) forteller han mener det er viktig å få frem at saken har flere sider og at to naboer har klaget. Om behandlingen i formannskapet sier han.

- Det er viktig å ha med seg at komite for utvikling hadde utsatt saken og at det var det som ble behandlet av formannskapet. Det vil si et utsettelsesforslag med begrunnelse at komite for utvikling og også formannskapet gis mulighet til befaring før avgjørelse tas i saken.  Saken ble tatt opp til votering og formannskapet vedtok å utsette saken.  Det ble til utsettelsesforslaget knyttet flere direkte kommentarer til saken fra enkeltrepresentanter i formannskapet, sier Jensen.

Vil ha behandling torsdag

Under behandlingen av saken i forrige ukes formannskap, stilte Fremskrittspartiets Camilla Skog Rodal seg kritisk til at denne saken har tatt så lang tid. Hun sendte onsdag følgende forespørsel til ordføreren.

- Ordfører. Viser til behandlingen av sak 2/17 i formannskapmøtet sist torsdag. Saken ble da utsatt i påvente av befaring. Som jeg uttrykte i møtet synes jeg det er svært uheldig at behandlingen av denne saken har tatt så lang tid. Jeg viser til at sakslisten til førstkommnede kommunestyremøtet som er svært kort, med den taletiden som er innført i kommunestyret så vil møtet nesten være over før det har begynt. Jeg ber derfor om at formannskapet og komiteen tar en befaring rett etter kommunestyremøtet er ferdig og deretter behandler saken slik at søker kan få et svar, skriver hun i en e-post til ordfører Siv Aasvik.

Aasvik har sendt forespørselen videre til varaordfører Kurt Jensen, da hun selv er inhabil i saken.

Etter det VOL forstår skal formannskapet på befaring hos Hoseth Larssen etter torsdagens kommunestyre. Dette ble avgjort torsdag morgen.

Fakta i saken:

 • Det ble først søkt om bygging av tilbygg med såkalt pulttak. Dette ble avslått i formannskapet 18. august 2016. Årsaken var at pulttak ikke faller innenfor plan- og bygningsloven. I tillegg hadde pulttaket to gesimser på 8,8 meter som er over tillatt høyde i Plan- og Bygningsloven.

 • 4. desember 2016 søkes det på nytt. Denne gangen omfatter dispensasjonssøknaden kun planens bestemmelse om etasjeantall. Det søkes om å bygge tre etasjer, innenfor planens fastsatte høyde. Denne gangen har tilbygget saltak. Tilbygget har samme høyde, men blir av administrasjonen ikke vurdert som like ruvende da det har saltak. Rådmannens vurdering i saken var at naboenes klage hadde blitt tatt vesentlig til følge i de nye planene og anbefalte derfor godkjenning. Dispensasjonssøknaden gikk gjennom i formannskapet 1.12 2016.

 • 21.12-2016 kommer det inn nye klager fra naboene:Dette klager naboene på:

 • Tilbygget er fortsatt høyreist og endring fra pulttak til salta burde ikke kunne være tilstrekkelig og skiller seg ut fra øvrig bebyggelse.

 • Klagerne påpeker at lempen for dem er klart større enn fordelene for tiltakshaver ved å bygge tre etasjer istede for to.

 • Gesimshøyden er fortsatt omtrent på samme nivå som ved oppføring av saltak i stedet for pulttak. Rådmannens endrede konklusjon fremstår ikke godt begrunnet i dispensasjonsvedtaket.

 • Klager legger til grunn at det ikke er kjent at det tidligere er dispensert for tilsvarende etasjetall.

 • Bygningen er i strid med bygningsestetikken i nabolaget.

 • Rådmannen gikk gjennom klagene og fant at klagernes innsigelser hadde blitt ivaretatt ved forrige behandling. Han innstilte overfor formannskapet at dispensasjonssøknaden ble opprettholdt.

 • 1. februar 2017 vil Komitéen For utvikling utsette saken for å dra å befaring.

 • 2. februar 2017 vedtar formannskapet å utsette saken for å dra på befaring.