Spørsmålet om ny vei til Vornes har vært en langdryg sak, som man fortsatt ikke ser noen ende på. Etter at kommunestyret ba om at saken ble prioritert i vinter, har den gått i en runddans mellom administrasjonen og teknisk hovedutvalg. Det etter at sistnevnte ba om at også utbedring av eksisterende vei, Halvar Rasmussens vei, skulle vurderes opp mot en trasé langs sjøen med Torstein Reinholdtsens vei, som har vært planen siden 1970-tallet.

Bestilte kostnadsoverslag

Utfordringa ved å bruke eksisterende vei, mener administrasjonen og beboere i området, er blant annet at bebyggelsen i dette området ligger tett på veien - og at en bredere vei vil spise av eiendommene til 36 grunneiere i området. Ved valg av en trasé langs Torstein Reinholdtsens vei ved sjøen vil 22 grunneiere bli berørt og en trafo må flyttes.

Hovedutvalget bestilte i mai et prosjekt for vurdering av teknisk planløsning for Halvar Rasmussens vei, og økonomiske vurderinger av tekniske planløsninger. Skisser og kostnadsoverslagene er nå utarbeidet av eksterne konsulenter i COWI, og ble fremlagt hovedutvalget denne uken. Utredningen viste at de to veiløsningene kan ende i samme prisklasse, men at det hersker stor usikkerhet rundt kostnadene, blant annet på grunn av grunnerverv og beboere i området som har varslet motsand mot veiutbygging.

Ikke fornøyd

Mens administrasjonens forslag til vedtak var å gå for ny trasé langs sjøen, ga hovedutvalget, da de møttes onsdag, tidlig uttrykk for at de ikke var klare for å ta en slik avgjørelse nå.

Det ble stilt spørsmål ved veibredden som er lagt til grunn for beregningene, at kommunen ikke har undersøkt om det er mulig å bruke eksisterende veimasser ved utbedring av Halvar Rasmussens vei, og ved økte driftskostnader dersom kommunen må vedlikeholde to veier, og ikke én.

– Det vi har fått er en kroner og øre-vurdering, det er ikke gjort andre vurderinger – om trafikkbildet, om trafikksikkerhet, nødvendige tiltak for myke trafikanter, og om disse tiltakene er tilstrekkelig om man går for Torstein Reinholdtsens vei. Her har vi egentlig bare løst et spørsmål om hvor man skal kjøre – og lar miljø og trafikksikkerhet ligge igjen, sa hovedutvalgsleder Torgeir Larsen (Ap).

– Trafikksikkerhet og kostnader er viktig i dette. Som ansvarlige politikere må vi se på ting som dukker opp før vi konkluderer. Her er det snakk om store beløp. Går vi for Torstein Reinholdtsens vei får vi to veier som går parallelt i samme område. Kanskje kan området mot sjøen heller brukes til noe annet, sa Olav Lind (ØTL).

Stiller spørsmål ved veibredde

COWI har for begge vei-alternativene regnet på en fem meter bred vei, med fortau på begge sider og åpne grøfter. Utvalget stilte spørsmål ved behovet for en så bred vei.

– Et vesentlig spørsmål er veibredden. Dette er et kommunalt anlegg, og det er vi som definerer nødvendig veibredde. Om bredden endres, endres også premissen for beregning av kostnader. Jeg ønsker at administrasjonen vurderer veibredden, sa Larsen.

– Her er en klar retning i at Halvar Rasmussens vei-alternativet må høyere opp på prioritering, vi ser ting som tyder på det. Jeg tror at vi må få en oppgradering av denne veien uansett, og at det er første steg i dette, så får man eventuelt ta ny vei ved sjøen i neste omgang. Uansett må Halvar Rasmussens vei oppgraderes, det kjenner jeg på. Det må gjennomføres en analyse på trafikktetthet, slik at vi kan være mer trygg på det vi planlegger for fremtida. Og vi må utfordre dette med veibredde. Jeg tror her er ting å gå på, sa Larsen.

Arealplanlegger Line Dalene svarte at COWI hadde tatt utgangspunkt i en veibredde hvor to personbiler kan passere hverandre uten å svinge ut på fortauet.

– Kostnadene har vi nå fått beskrevet, og det er det vi har bedt om. Det viser seg at det ikke er de store forskjellene på kostnadssida. Trafikksikkerhet bør vi få vurdert. Jeg ser for meg at det vil være veldig kaotisk med biler og gangfelt oppe i boligfeltet i Halvar Rasmussens vei. Det må vurderes faglig, sa Britt Marian Olsen (Ap).

Etter forslag fra leder Torgeir Larsen, ble utvalget enig om et "gruppemøte" for å enes om en formulering av vedtakete. De forlot rommet, og kom tilbake med et felles forslag, som de enstemmig gikk inn for. Der ber de administrasjonen om å utrede saken mer.

Dette ble vedtatt i saken:

1. Administrasjoner bes om å legge til grunn en framskriving av trafikkbildet i området, basert på en trafikkanalyse.

2. Administrasjoner bes legge fram en revidert vurdering av alternativene med kostnader, der ett av alternativene skal være en utvidelse av Halvar Rasmussens vei med ett fortau, parkeringsforbud, fartsgrense 30 km/t, opphørt gangfelt, avklaring av spregninsbehov og masseutskiftning ned til 50 cm.

3. Det gjøres estimat på økte driftskostnader vedlikehold ved ny vei over Torstein Reinholdtsens vei.

Vedlagt vedtaket ligger følgende begrunnelse:

Saken gjelder kostnadsoverslag for oppgradering av Halvar Rassmussensvei og/eller ny vei langs Torstein Reinholdtsens vei.

Saksfremlegget gir stor usikkerhet knyttet til kostnader for å realisere begge prosjekter. Spørsmålet reiser seg om det uavhengig av ny vei TR-alternativet må oppgradering og sikring av HRvei. Videre er det tvil om det vil være like stort behov for sprengning på begge alternativene.

Det er lagt til grunn at man skal følge vegnormalen N100 som er gitt av Statens Vegvesen. Begge alternativene vil være kommunale veier, og det gir Øksnes kommune større frihet til å velge vegnormalen for kommunale veier. En utvidelse av dagens veibredde på foreslåtte område, vil ikke endre vegstandard og bredde på resten av vegen videre utover. Det vises til stor trafikk som går forbi området, men det er ikke lagt fram trafikkanalyse for området. Dette gjør at forutsetningen for det framtidige trafikkbildet i området, er gjort på vurderinger og ikke på bakgrunn av fakta.

Investeringen synliggjør kostander knyttet til vegutbedring på ca 10 mill. I tillegg vil det være hensiktsmessig å oppgradere VA-systemene i området samtidig. Denne investeringen er ikke synliggjort da det ikke ligger i bestillingen, men man må ta dette med i de totale kostnadene som vil kunne påløpe.