Politikerne i Øksnes har bedt administrasjonen om å se på innsparingsmuligheter ved å gjøre endringer i skolestrukturen i kommunen. Dette til tross for at de har bestilt en oppvekstmelding som i utgangspunktet skulle ligge til grunn for en ny runde med strukturdebatt. Denne er ikke ferdig før til neste år.

I en krevende økonomisk situasjon, hvor det før sommerferien ble sagt nei til eiendomsskatt og behovene for innsparing allerede i 2018 er på flere millioner kroner, valgte flertallet i kommunestyret å bestille en sak om skolestruktur.

Den har kommet i rekordfart, og rådmannen har nå lagt fram sine forslag til vedtak til neste ukes møte i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur (HUSK).

Les mer om hva ansatte og foreldre ved skolene sier om skolestruktur her.

Nedlegging av to skoler

Det er i rådmannens innstilling foreslått omfattende endringer i øksnesskolen, som ikke nødvendigvis har det store innsparingspotensialet. Sommarøy og Strengelvåg skoler er foreslått nedlagt, mens Voksenopplæringen, Flyktningtjenesten og Kulturskolen flyttes inn i skolebygget på Sommarøy.

– Dette er en utredning kun basert på et økonomisk oppdrag fra kommunestyret om å se på innsparingsmuligheter ved endring av skolestrukturen. Det ligger ingen faglige eller pedagogiske vurderinger bak dette, sier fungerende kommunalsjef for skole, barnehage, kultur og integrering, Lill Sørensen.

Grepene som nå er foreslått vil medføre et investeringsbehov på 1,26 millioner kroner for å tilpasse lokaler ny bruk eller økt elevtall, mens det er potensial for å spare 2,2 millioner kroner årlig på drift ved å ta bygg ut av drift, og ved å redusere antall stillinger. Innføres endringene fra august 2018, slik det er tenkt, vil det imidlertid være lite å spare på 2018-budsjettet.

– Ytterligere innsparing innebærer økte gruppestørrelser og færre lærere, sier kommunalsjefen.

Må trolig bruke brakker

Investeringsbehovene melder seg blant annet fordi det begynner å bli trangt om plassen på Myre. En utredning gjort av eiendomsavdelingen i kommunen, hvor kun arealbehov er tatt hensyn til, blir det vurdert som mulig å finne plass til alle elevene ved Sommarøy og Strengelvåg på Myre, ved bruk av både ungdomsskolen og barneskolen.

Dette er ikke rektor ved Myre skole enig i, og mener man vil være i manko på fem klasserom. Hun mener den eneste mulige løsningen er å skaffe flere rom ved å leie inn midlertidige brakkerigger, og ber i sin høringsuttalelse om fortgang i planlegging av ny barneskole på Myre.

– Det rådmannen foreslår er at vi ser på hvor mye av ungdomsskoledelen som er mulig å bruke for barneskolen. Vi har også inkludert én modulløsning med to store klasserom. Viser det seg at vi trenger mer enn én modul bli det dyrere og mindre å spare enn vi har regnet med, sier Sørensen.

Å leie én skolemodul, eller brakke, med to klasserom vil medføre investeringer på 900.000 kroner og årlige driftskostnader på 550.000 kroner. Disse kan kun brukes midlertidig.

Ingen endringer i Alsvåg

Ingen endringer er foreslått gjort med Alsvåg skole, til tross for at det vil være mulig å flytte ungdomstrinnet i bygda til Myre, uten at det utløser deling av klasser. Ifølge rektor ved Alsvåg skole vil ingen av de to skolebyggene i Alsvåg være store nok til å romme hele barnetrinnet, og han mener derfor det ikke være mulig å spare penger ved å stenge ned bygg. Det pekes fra kommunalsjefen også på økte skyssutgifter og økte utgifter til skolemoduler ved en nedlegging av ungdomstrinnet. Det vil dermed ikke være penger å hente her, mener rådmannen.

Midlertidige løsninger

Rådmannen sier også at forslag til endringer av lokaliseringer bør være midlertidige løsninger som gjennomføres fra oppstart av skoleåret 2018, og vare til en endelig og helhetlig løsning er på plass.

– I den videre prosess bør en oppvekstmelding med involvering av alle sektorer og lokalsamfunn ha en vesentlig plass, samt en vurdering av den totale kommunale bygningsmassen og bruk av denne til både daglig drift og fritidsformål, skriver rådmannen i saksutredningen.

– Vi bør, før aulaen rives og etter at det er avklart hvilke tjenester som skal leies i Folkets hus, utrede behovene for renovering/nybygg ved Myre skole, i sammenheng med behovene til Kultur og Voksenopplæringa og Flyktningtjenesten.

Skolene i Øksnes har allerede gjennomført flere nedskjæringsrunder, og lærerstillinger er hvert år korrigert i forhold til antallet elever. Administrasjonen kommer med et stikk til politikerne som har bestilt utredningen, og påpeker at Øksnes kommune har de laveste driftsutgiftene per elev av alle kommunene i Vesterålen.

– Det meldes om stor slitasje for ansatte og administrasjonen når mye energi og arbeidskraft skal brukes til dette arbeidet i stedet for fokus på innhold og kvalitet, skriver rådmannen.

Forslaget skal behandles av HUSK 26. september, og i formannskap og kommunestyre i oktober.

Se utredninger og sakspapirer her.

Dette er foreslått:

• Strengelvåg skole legges ned fra høsten 2018, og elevene overføres til Myre. Vil gi en innsparing i drift på 1,5 millioner kroner.

• Myre og Sommarøy skole etableres som felles skolekrets, Sommarøy-elevene flyttes til Myre. Innsparing i drift på 750.000 kroner.

• Voksenopplæring og Flyktningtjenesten flyttes til Sommarøy skole. Vil skape et investeringsbehov på 360.000 kroner, og en innsparing i drift på 500.000 kroner.

• Myre skole tilpasses til å ta imot økt elevtall ved å kjøpe skolemoduler, eller brakker. Dette vil medføre investeringsbehov på 900.000 kroner per modul og driftsutgifter på 550.000 kroner per modul.