Da skolestrukturen sist var oppe til behandling i Øksnes, ble det lagt inn en bestilling av en oppvekstmelding som skulle ligge til grunn for en ny runde med strukturdebatt. Denne er ventet ferdig i 2018.

I kuttprosessen som nå er i gang for å få neste års budsjetter i balanse, har det fra noen politikere blitt ytret frustrasjon over at skolestrukturen i en slik situasjon er fredet til oppvekstmeldingen er ferdig. Likevel har ingen partier foreløpig tatt til orde for å gjøre noe med skolestrukturen i arbeidet som nå pågår med ny økonomiplan.

Har vurdert kapasiteten på Myre

Under signaldebatten om kommunens økonomiske situasjon tidligere i mai, ga politikerne imidlertid beskjed om at tidligere vedtak ikke skulle begrense administrasjonen i deres arbeid med å foreslå kutt, noe som er bakgrunnen for at rådmannen nå likevel har vist til innsparingspotensial ved endring av skolestruktur.

Formannskapet i Øksnes får førstkommende tirsdag en orientering om ståa i arbeidet med ny økonomiplan. Rådmannen har ikke anbefalt endringer i skolestrukturen, men har lagt fram tall som viser at det er penger å spare på å legge ned skoler, og overlater avgjørelsen til politikerne.

Eiendomsavdelinga i kommunen har i den forbindelse utarbeidet en rapport som vurderer elevkapasiteten ved Myre skole. Den konkluderer med at arealmessig er skolen på Myre i stand til å huse elevene ved Sommarøy og Strengelvåg skoler ved en nedlegging av disse.

Ved overføring av elever fra begge bygdeskolene vil en storskole på Myre få 364 elever. Det forutsettes da at 8. klasse, som vil få 32 elever, må benytte ett klasserom. Det understrekes at det ikke er gjort noen pedagogiske vurderinger i dette arbeidet, men kun er sett på mulighetene ved arealer. Overføring av elever fra Alsvåg er ikke vurdert.

– Slik det fremkommer av tallene som viser tilgjengelig antall klasserom og grupperom, samt arealbehovet, kan det se ut som det er mulig å overføre elever fra Sommarøy skole og Strengelvåg skole til Myre skole, heter det i rapporten.

– Skulle dette bli aktuelt er det nødvendig å kvalitetssikre at det finnes tilstrekkelig toaletter og garderober for ansatte og elever, samt arbeidsplasser og pauserom for ansatte, skrives det videre.

Les rapporten her.

Ny fordelingsmodell

Under signaldebatten om den økonomiske situasjonen i formannskapet tidligere i mai, ble det fra politisk hold sagt at administrasjonen måtte se på mulighetene for innsparinger ved å gå bort fra den såkalte  «Vestvågøy-modellen», som kommunen bruker i fordeling av ressurser i skolen.

– Med denne modellen følger ressursene med eleven, slik at en overføring av elever fra en liten skole til en større, ikke nødvendigvis fører til store besparelser. I formannskapets signaldebatt tidlig i mai, ble det tatt til orde for at denne fordelingsnøkkelen bør ses i forhold til ”rammetimetall-modellen”, som var den fordelingsmodellen vi brukte tidligere i Øksnes. Administrasjonen har derfor kostnadsberegnet strukturelle endringer i grunnskolen etter begge disse modellene, og det understrekes at om det gjøres politisk vedtak om endringer i skolestruktur, må samtlige skoler være underlagt samme fordelingsmodell, skriver rådmannen i saksfremlegget til tirsdagens formannskapsmøte og fortsetter:

– Ett av tiltakene handler bare om valg av fordelingsmodell og ikke flytting av elever, og ga særlig stort innsparingspotensial ved den største skolen, men det gir særdeles stramme driftsrammer som administrasjonen ikke har grunnlag for å anbefale på nåværende tidspunkt, skriver rådmannen.

Se besparelsene rådmannen anslår ved grep i skolestruktur og fordelingsmodell her.