Administrasjonen i Øksnes kommune har bedt politikerne sørge for tydeligere prosedyrer for hvordan søknadene om skolebytte innad i kommunen skal behandles.

Bakgrunnen er at Øksnes kommune hvert år mottar søknader fra foreldre som ønsker at deres barn skal få starte på enn annen skole enn den som ligger i kretsen de tilhører. Søknadene blir i dag behandlet individuelt, uten at det finnes klare retningslinjer for hvordan de skal vurderes.

Forslaget fra rådmannen er at søknader om endret skolested innvilges mot at det er plass på skolen det søkes til, og at det ikke medfører økte utgifter for kommunen. Merutgifter ved skoleskyss må foresatte dekke, eller de må stå for skyssen selv.

Fritt skolevalg

Formannskapet i Øksnes behandlet saken da de møttes tirsdag.

KrF stilte spørsmål til kommunalsjefen for skole, barnehage og kultur om forslaget i realiteten innebærer fritt skolevalg i Øksnes, noe som ble bekreftet.

– Det er et stort prinsipp å vedta med utgangspunkt i en liten sak som dette er lagt fram som. Her må vi ta stilling til hva som skal være hovedregelen – fritt valg, eller om du skal gå på den skolen du sokner til, sa KrFs Tore Christiansen.

Konstituert kommunalsjef Lill Sørensen informerte om at søknadene kommunen får inn stort sett gjelder Myre og Sommarøy skolekrets. Disse skolene ligger to-tre kilometer fra hverandre, og mange har like lang skolevei til begge.

– Det gjelder spesielt for disse skolekretsene, og det går begge veier med elever som ønsker seg til fra Sommarøy til Myre og omvedt. Det finnes politiske vedtak som gjør at kretsgrensene ikke nødvendigvis er naturlig tegnet opp her, sa Sørensen.

Som eksempel på tilfeller hvor kommunen kan si nei, ble det vist til en søknad som har blitt avslått fordi skolebytte for én elev ville ført til at en elevgruppe ble så stor at den måtte splittes i to klasser, noe det ikke var rom for.

Bakside å stramme inn

Da det fra politikernes side ble snakk om å stramme inn reglene, påpekte rådmannen at det kan medføre en utfordring:

– Det har en bakside å stramme inn. Jo flere kriterier vi setter, jo flere spesialistuttalelser får vi. Det kan være helt naturlige begrunnelser for at foreldre ønsker barna til en annen skole, men med strenge kriterier hentes det inn uttalelser fra spesialister, og det blir nærmest satt en diagnose på friske barn. Det blir stadig vanskeligere å overprøve foreldre og spesialister om hva som er barnets beste, sa fungerende rådmann Elise Gustavsen.

Venter på oppvekstmelding

Senterpartiets John Danielsen sa seg enig med et forslag som ble lagt på bordet i HUSK, om at man bør vente med å ta en avgjørelse til oppvekstmeldingen, som politikerne har bestilt fra administrasjonen, er klar.

Det ble også stilt spørsmål ved forutsigbarheten for skolene ved fritt skolevalg.

– Ressursene følger elevene, så det vil påvirke budsjettene til skolene noe. Derfor har vi foreslått en søknadsfrist til 1. januar, slik at man skal kunne ta hensyn til dette, sa konstituert kommunalsjef.

Formannskapet gikk inn for et felles forslag fra KrF og Arbeiderpartiet:

1. Hovedregelen er at barn begynner på den skolen de sokner til.2. Formannskapet ønsker sak om kriterier for søknad om skifte av skole belyst i oppvekstmeldingen.3. Frem til oppvekstmeldingen er behandlet kan det søkes om bytte av skole innen 1. januar før oppstart påfølgende skoleår. Fram til oppvekstmeldingen foreligger videreføres dagens praksis.

Saken skal også behandles i neste kommunestyremøte.