Nordland fylkeskommune har utarbeidet en rapport om konsekvensene nedleggelsen av Andøya flystasjon vil få for Andøy. Den er dyster lesning.

Rosemaling

Regjeringen, og i særdeleshet Høyre, har nærmest rosemalt Andøys fremtid etter nedleggelsen. Høyres Margunn Ebbesen mente Andøy burde juble over de mulighetene man får etter nedleggelsen.

– Når det er ventet at om lag 90 prosent av både sysselsetting og folketall opprettholdes, vil Andøya fremdeles være et bærekraftig lokalsamfunn, skriver regjeringen i stortingspropisjonen om Forsvaret.

Store konsekvenser

Nordland fylkeskommune har, med hjelp fra SINTEF regnet seg fram til at 16,4 prosent (339 sysselsatte) av arbeidsplassene forsvinner, og Andøy vil få en nedgang i folketallet på 14 prosent (677 personer).

– Spesielt negativt for Andøy kommune vil den store nedgangen i aldersgruppene 0-15 år og 20-66 år være. Dette kan tolkes som at barnefamilier flytter fra Andøy, da arbeidsføre voksne tar med seg familie og flytter, heter det i rapporten.

Man ser også for seg et stort boligoverskudd i Andøy med dertil fallende priser.

Kan bli verre

Men situasjonen kan bli enda verre. Fylkeskommunen viser til at 272 forsvarsarbeidsplasser forsvinner og 67 arbeidsplasser forsvinner i samfunnet for øvrig.

Da har man ikke tatt med reduksjoner Andøy kommune må gjøre som følge av reduserte inntekter fra skatt og innbyggerstilskudd. Rapporten konkluderer med at det blir behov for færre ansatte i skole og barnehage, samtidig som en større andel av befolkningen vil bestå av eldre.

– Dette kan gi effekter i form av sysselsettingsnedgang i barnehage og grunnskole, lavere skatteinntekter til kommunen grunnet færre skatteytere, og økte kostnader som følge av flere eldre, heter det i rapporten.

Regjeringens rapport

PricewaterhouseCoopers utarbeidet rapporten regjeringen la frem for Stortinget.

Talljuks

Andøyposten avslørte i fjor flere feil med rapporten, feil som Forsvarsdepartementet også innrømmet.

For det første hadde man brukt for lavt tall for Forsvarets handel i Andøy. PwC-rapporten opererte med 1,9 millioner kroner, mens det reelle tallet er 10 ganger så høyt, nemlig 19 millioner kroner.

I tillegg opererte man med at det var over 2.500 sysselsatte i Andøy, et tall som var alt for høyt. Det reelle tallet var 2.058. Det gjorde at konsekvensen av nedleggelsen i prosent så mye bedre ut enn den sannsynligvis vil bli.

Kommunens rapport

Samfunnsøkonomisk analyse AS har regnet på det samme for Andøy kommune. Her kom man fram til at sysselsetting og folketall vil gå ned med rundt 21 prosent.

Dermed finnes det to rapporter som konkluderer med at konsekvensene av flystasjonnedleggelsen blir langt større enn det regjeringen har servert Stortinget.

Hvilken rapport har rett?

I Nordland fylkeskommunes rapport skriver Jenny Sofie Kjemphei Larsen og Erlend Nikolaisen at de har valgt å se bort fra de to andre rapportene siden de kommer frem til så forskjellige resultater. Men hvilken rapport har rett?

– Enhver framskriving inneholder usikkerhet. Dette fordi resultatet påvirkes av de forutsetninger som legges til grunn for en analyse. Dess lenger fram i tid en forsøker å framskrive, dess større usikkerhet. Nordland fylkeskommune mener at vi har fanget opp momenter som ikke var hensyntatt i de to tidligere rapportene, sier Kjempehei Larsen om fylkeskommunens rapport.

Forskjeller

PwC regner med at 258 stillinger legges ned. Nordland fylkeskommune regner med 272.

PwC regner i tillegg med at mange av dem som mister jobben, blir boende i Andøy. Nordland fylkeskommune regner med at alle vil flytte.

– Dette er begrunnet med at Forsvaret ønsker at all kompetanse på Andøya flystasjon skal flytte med til ny base på Evenes, heter det i rapporten.

Kjempehei Larsen peker også på de feilene i PwC-rapporten som Andøyposten påviste når det gjelder Forsvarets handel lokalt og antall sysselsatte i Andøy som årsaker til de forskjellige konklusjonene.