Selve saksbehandlingen gikk enda raskere, ettersom ordfører Jonni Solsvik brukte noe tid på informere formannskapet om neste ukes møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Innbyggerforslag

Den første saken som ble behandlet var innbyggerforslaget til Ørjan Vøllestad. Der var det litt antydning til debatt. Det kan du lese om i egen sak.

Deretter gikk det unna.

Rema 1000

Rema 1000 på Andenes ble tildelt en skjenkeprikk for å ha hatt alkoholfrie og alkoholholdige varer på samme sted i butikken.

Kystsoneplan

Formannskapet i Andøy anbefaler at kommunestyret vedtar at man iverksetter arbeidet med en interkommunal kystsoneplan for Vesterålen.

Skjenkebevilling

Formannskapet anbefaler at Orion Restaurant og Fritid AS får skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. Skjenketiden er fra 11.00 til 01.00 søndag til torsdag og 11.00 til 02.00 fredag og lørdag for gruppe 1 og 2. For gruppe 3 (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) er skjenketiden 13.00 til 24.00 søndag til torsdag og 13.00 til 02.00 fredag og lørdag.

Selger tomter

Formannskapet har vedtatt at kommunen selger to eiendommer på Andenes, den ene til Andøyjenta AS ved Osvald Hansen (tilleggsareal til Strandgata 149) og den andre til Eva Wangen (tilleggsareal til Strandgata 139). Prisen for begge eiendommene er 100 kroner per kvadratmeter.

Mer til lekeplasser

Formannskapet foreslår også at kommunestyret bevilger 130.000 kroner mer til oppgradering av lekeplassene i barnehagene. Fra før er det bevilget 600.000 kroner til dette.

Både ordfører Jonni Solsvik og varaordfører Knut Nordmo murret over bevilgningen. Solsvik spurte om investeringen sett opp mot at barnehagestrukturen kan bli endret, spesielt på Andenes.

– Investeringen går til noen matter som skal legges på lekeplassene, og de kan flyttes om nødvendig, svarte Merete Olsen, enhetsleder for barnehager.

– Det meste av kostnadene er grunnarbeider, og det kan ikke flyttes, repliserte varaordfører Nordmo.

Dispensasjon fra arealplan

Formannskapet behandlet også to søknader om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Den ene gjaldt klage på avslag for hyttebygging i Middagsfjell. Kommunestyret behandlet saken 3. oktober i fjor og ga avslag.

Via advokatfirma har tiltakshaver klaget på avslaget, men formannskapet ber kommunestyret opprettholde avslaget.

Det andre saken gjelder bygging av uthus på en jordbrukseiendom i Bjørnskinn. Uthuset skal også brukes som garasje.

Her anbefaler formannskapet at kommunestyret i Andøy innvilger dispensasjon.

Delegasjonsreglement

Formannskapet anbefaler også at kommunen endrer sitt delegasjonsreglement.

Formannskapet mener at rådmannen i Andøy nå skal få myndighet til å vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel, at rådmannen skal få mulighet til å gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven i saker som ikke er av prinsipiell karakter og at rådmannen skal få mulighet til å tillatelse til avkjørsel fra kommunal veg der det ikke foreligger reguleringsplan.

Kultursamarbeid

Formannskapet anbefaler også kommunestyret å vedta en uttalelse om strategiplan for kultursamarbeidet i Vesterålen.

Her mener formannskapet at regionalt ungdomsdemokrati og medvirkning blir tatt med i planens punkt 2 som omandler «Ung kultur».

Man vil også ha inn et eget punkt om inkludering av nye innbyggere.

Spørsmål

Andøylistas John Helmersen fikk også stille to spørsmål. Det kan du lese om i egen sak.

Alt dette ble unnagjort på under to timer. Deretter gikk man over til et lukket møte som omhandlet legesituasjonen i Andøy.