Som VOL skriver tirsdag har rådmannen i Øksnes, etter bestilling fra kommunestyret, lagt fram sak om skolestruktur i Øksnes med fokus på økonomi og innsparing. Forslaget til rådmannen er å legge ned Strengelvåg og Sommarøy skoler og flytte elevene til Myre - hvor det blant annet må investeres i skolemoduler, eller brakkerigger, for å få plass til alle elevene. Voksenopplæringen, Flyktningtjenesten og Kulturskolen er foreslått flyttet til Sommarøy skole.

I arbeidet med saksutredningen har rådmannen bedt berørte parter om å vurdere konsekvensene ved ulike endringer i skolestrukturen. Innspill har kommet fra rektorer, ansatte og foreldre ved skolene i Øksnes.

Gjennomgående er kritikken av at dette kommer opp før den bestilte oppvekstmeldingen er ferdig, og at det utelukkende er økonomi som ligger til grunn for det som legges frem.

Det hersker også stor frustrasjon over en strukturdebatt som med jevne mellomrom har dukket opp i Øksnes, og som skaper uro ved skolene.

Vi presenterer her utdrag fra høringsinnspillene som har kommet:

Utdanningsforbundet i Øksnes:

«Utdanningsforbundet Øksnes synes det er beklagelig at det er økonomi som skal være bakgrunnen for at skolestruktur skal opp som sak nå igjen. Det er, slik vi ser det, viktig at pedagogiske årsaker ligger til grunn for slike store, omveltende strukturendringer. Det er også viktig at det ikke blir gjort forhastede vedtak, men at det er sett på alle ulike perspektiv.

Øksnes kommune er i ei positiv utvikling, folketallet øker og næringslivet går godt. Med økning i fødselstallene, er det viktig at avgjørelser blir tatt med tanke på å ivareta store kull som kan komme. Det må ikke bare tenkes i et 4-5 års perspektiv.»

Foreldrerådet, FAU og SU ved Sommarøy skole:

«Ønsker tydelige skolekretsgrenser som overholdes og at skolen gis bedre rammevilkår og ressurser for å kunne fortsette som en god skole.

Foreldrene savner at formålet med skolestruktur er elevenes beste, og ikke at det skal spares enda mer i den sektoren.

Videre savner foreldrene ansvarlige vedtak som kan gi ro og stabilitet ved skolen. Situasjonen slik den nå er med halvårlige/årlige kamper for skolen påvirker det psykososiale miljøet ved skolen i negativ retning, og oppleves som respektløst overfor alle berørte, og særlig barna. Sak om skolestruktur før vedtatte oppvekstmelding er forelagt oppleves som en dyp inngripen i barn og unges oppvekstmiljø. Vi savner et pedagogisk og faglig fokus.»

Rektor ved Sommarøy skole:

«Det er urovekkende at modell for rammetimer ikke er avklart før vedtak om struktur skal fattes, og strukturforslagene inneholder ingen aspekt vedr. kvalitet og innhold. Foresatte har ingen mulighet til å gjøre en kvalifisert vurdering for sine barn med mindre de ulike gruppestrukturene blir presentert før vedtak om struktur fattes, og det blir etablert en uttalt forståelse av hva øksnesskolen skal være.»

Rektor ved Strengelvåg skole:

«Det er ikke til å stikke under en stol at hele organisasjonen kjenner på en frustrasjon, energilekkasje og oppgitthet over at Strengelvåg skole har vært truet med nedleggelse over mange, mange år.

Ut fra beskrivelsen av alternativet til overføring til Myre skole har ledelsen, personalet,foreldrene og elevene et omforent ønske om å bevare skolen inntil det kan legges fram et alternativ som er bedre for våre elever enn det Strengelvåg skole kan tilby dem pr. i dag.»

Ansatte Strengelvåg skole:

Viser til trivsel, utdannede lærere, stabil arbeidsstokk, godt miljø og lite plass på Myre.

«Det ikke er noen gevinst å hente, hverken pedagogisk eller hva rammefaktorer angår, ved å overføre Strengelvåg skoles elever til Myre. Vi ber om at arbeidsgiver tar ansvar og gir oss arbeidsro og forutsigbarhet i den viktige jobben vi er satt til å gjøre for Øksnes kommune.»

Foreldregruppa ved Strengelvåg skole:

«Som vi ser det, er det ikke rom for elevene fra Strengelvåg skole på Myre skole, uten at det gjøres investeringer i bygg. De små elevene fra Husjord og Klo får en uforholdsmessig lang busstur til og fra Myre, for slik det er nå går bussen via Høydal, Strengelvåg og Gisløy.

Nå besparelsen ved å flytte elevene ligger på rundt ett årsverk stiller vi oss undrende og svært skeptiske til å legge ned en skole som allerede fungerer veldig bra. Tør vi å sjanse med barnas læringsmiljø for en så liten besparelse?

Konklusjonen fra oss som foreldre, er at vi ønsker at Strengelvåg skole videreføres som den er i dag.»

Rektor ved Myre skole:

«Myre Skole kan ikke huse Sommarøy og Strengelvåg skoler uten at det tilføres flere lokaler, for eksempel i form av midlertidige brakkerigger. Det er på tide å starte planlegging av ny barneskole på Myre. Det er fullt mulig å overføre ungdomstrinnet i Alsvåg til Myre uten at det utløser ekstra klasser.»

Klubben ved Myre skole:

«Det er en dårlig idé å flytte barneskoleelever inn på ungdomsskoletrinnet. Dette vil rokke med hele strukturen i bygget og vil være svært uheldig, i og med at flere ungdomsskoletrinn må være i samme base. Elevene vil heller ikke få tilgang til spesialrom. Dette er ikke pedagogisk forsvarlig.»

Rektor ved Alsvåg skole:

«Fremskriving av barnetall er en vanskelig øvelse. Vi ser imidlertid at fødselskullene i Øksnes igjen nærmer seg 60 barnefødsler pr år. Allerede nå ser vi at det er ventelister i kommunens barnehager. Er det fremtidsrettet å legge opp til en nedbygging av kommunens ungdomstrinn, der vi gjør oss mindre fleksible og robuste i forhold til en fremtid som forhåpentligvis innebærer flere elever enn dagens nivå?»

FAU ved Alsvåg skole:

«FAU ved Alsvåg skole ber på nytt om et grundig forarbeid i forhold til hvilke grunnskoletilbud vi skal ha i Øksnes, før man går til det skritt å legge ned skoler, eller overføre trinn til andre skoler i kommunen. Få fakta på bordet. Vis oss hvilke kostnader som kan beregnes, hvor mye og hvordan økonomi spares, og hvilke pedagogiske konsekvenser dette vil ha for elevene i Øksnes - før vedtak fattes. Dette vil elever, ansatte og foreldre ha innsikt i.»