Det går fram av et brev til privatskolen. Rådmannen har fire argumenter: Han viser til at skolebruksplanen ble vedtatt i desember.

– Vedtaket om skolestruktur åpner etter rådmannens vurdering ikke for å tilrettelegge for andre skoler, herunder privatskoler, skriver rådmannen.

Dernest peker rådmannen på at Sandnes skole har vurdert sitt rombehov for neste skoleår. Det vil ikke være ledige lokaler å leie ut. Teigen peker videre på at det vil være svært uheldig økonomisk for Hadsel å leie ut. En montessoriskole vil kunne gi et inntektstap på 3,3 millioner kroner. Rådmann Ola Morten Teigen avslår søknaden fra Sandnes Montessoriskole om å få leie rom som blir ledig når klasser flyttes fra Sandnes til Stokmarknes.

–  Dette er et betydelig inntektstap som vil få konsekvenser for kommunens drift, både i oppvekst- og omsorgssektoren.

Til slutt peker rådmannen på at privatskolen synes å åpne for 1.-10. skoledrift. – Dette vil etter rådmannens syn undergrave muligheten for å ha en god offentlig skole på Langøya, skriver Teigen.

I gang med prosessen å kutte 20 årsverk i oppvekstsektoren i Hadsel: – Skjønner at det er tungt og vanskelig for mange Oppvekstsjef i Hadsel kommune, Torbjørn Lappegard, sier i hele vinter har arbeidet med prosessen å kutte de cirka 20 årsverk i oppvekstsektoren i Hadsel kommune som kommunestyret gjennom sitt budsjettvedtak har vedtatt. Uklart ved mobbing

I det åtte sider lange avslagsbrevet reises det også flere andre problemstillinger omkring en potensiell privatskoleetablering.

Ett av disse argumentene omhandler mobbing i skolen. Rådmannen peker på at regelverket slår fast at ansatte ved skolen har plikt til å gripe inn dersom de får kjennskap til mobbing.

Dersom det skulle oppstå slike saker hvor elever mellom begge skolene er involverte, vil dette medføre uklarheter med hensyn til ansvarsforhold, oppfølging av enkeltvedtak og mulig klage på vedtak. Rådmannen ser det som lite tjenlig for Sandnes skole å skulle måtte forholde seg til en slik utfordring i årene framover, skriver rådmannen.

Dette er plan A, B og C for Sandnes Montessoriskole: – Vi har planene klare! Leie skolen, leie lokale nært skolen eller leie et annet lokale i Sandnes-området. Det er planene til Sandnes Montessoriskole. I tillegg må Utdanningsdirektoratet overtales til rask behandling. Økonomi

Rådmannen bekrefter regnestykker som tidligere har vært presentert. Kommunen taper drøyt 91.000 kroner per elev som begynner på privatskole. Dette inntektstapet vil Hadsel ikke kunne kompensere ved å kutte i antallet lærere, slår Teigen fast. I tillegg vil kommunen, etter regelverket, ikke lengre ha myndighet til å bestemme hvordan spesialundervisningen skal være organisert, men må betale refusjon til privatskolen.

–  Som det fremgår av den økonomiske beregning tidligere på denne siden vil Hadsel kommune lide et faktisk netto tap ved slik etablering på kroner 3,3 millioner kroner. Satt i perspektiv betyr dette at kommunen mister over fem årsverk lærerressurs ved en slik etablering, uten at kommunen har mulighet til å gjennomføre kostnadsbesparende tiltak, skriver rådmannen i sitt avslag.