Andøy kommune fraråder innsparing i ambulansetjenesten. En enstemming kommunestyre behandlet saken i går, basert på at direktøren i Nordlandssykehuset innstiller på å gjennomføre sparetiltakene som åpner for å ta ambulanser ut av tjeneste ved sykefravær.

Andøy kommune konstaterer at de faglige vurderingene i saksfremlegget langt på vei konstaterer at gjennomføring av tiltakene vil svekke ambulanseberedskapen, og det stilles også spørsmål ved om tiltakene vil gi den ønskede økonomiske effekten. Det anføres at en eventuell besparelse er avhengig av at det ikke oppstår ambulanseoppdrag i det aktuelle området, mens tiltakene er aktive.

Andøy kommune mener saksfremlegget viser at ambulanseberedskapen vil bli svekket dersom tiltakene gjennomføres. Det er en situasjon Andøy kommune ikke kan akseptere.

Det konstateres også at saksfremlegget overhodet ikke drøfter det forholdet at ambulansetjenesten i Andøy også har et ansvar i forhold til at kommunen er vertskap for Andøya flystasjon med til dels stor militær og sivil flytrafikk.

Andøy kommune er kjent med at SINTEF for kort tid siden leverte en rapport hvor ambulanseberedskapen i UNN sitt ansvarsområde ble vurdert i forhold til nasjonale anbefalinger for ambulanseberedskap. Konklusjonen skal være at UNN sin ambulanseberedskap ikke er i henhold til de nasjonale anbefalingene.

Da det er all grunn til å anta at Nordlandsykehuset HF heller ikke oppfyller de nasjonale anbefalingene, er det uforsvarlig å innføre et system som vil svekke beredskapen ytterligere, heter det i uttalelsen.