Som VOL har skrevet tidligere står Øksnes kommune foran store økonomisk utfordringer. Økonomisjef Jul Are Pettersen har foretatt en framskriving av budsjettene for årene som kommer, for å vise situasjonen som venter om ikke noe blir gjort med driftsnivået i kommunen. Den viser at Øksnes vil gå med et underskudd allerede i 2018 på 14,1 millioner kroner med dagens driftsnivå. Samtidig står kommunen også foran store investeringer.

I arbeidet med økonomiplan for 2018-2021 har fungerende rådmann, Elise Gustavsen, invitert politikerne tidlig inn i prosessen, for å få innspill til hvor det skal skjæres ned i en kommune som de mener allerede drifter kostnadseffektivt. Signalene fra politikerne har imidlertid vært fraværende.

Legger fram utkast

Rådmannen skal legge fram sitt forslag til ny økonomiplan i august, men har valgt å legge fram et utkast allerede nå for å få politikerne til å ta ansvar i prosessen.

I forslaget, som blir fremlagt for politikerne i neste ukes formannskapsmøte, legges det fram en lang og smertefull kuttliste som fører dem et stykke på vei i kuttprosessen.

Rådmannen skriver i saksfremlegget at administrasjonen har hatt en krevende runde for å ta ned neste års driftsnivå, og at de til nå har klart å redusere den økonomiske utfordringa for 2018 fra 14 millioner kroner til åtte millioner kroner.

Reduksjonen blir gjort ved følgende grep:

• Reduserte tildeling av nye spesialpedagogiske ressurser til skole og barnehage, for å heller løse nye oppgaver innenfor eksisterende rammer.

– Dette vil være utfordrende å løse i praksis, men er innenfor det vi vurderer som nødvendig og forsvarlig i en spare-prosess, skriver rådmannen.

• En mer nøyaktig beregning av behovet for nye barnehageplasser ved Tangsprellen barnehage viser at behovet for økning av plasser er lavere enn forventet.

• Styrking av grunnbemanning i hjemmetjenesten gjør at man forventer mindre utgifter til ekstravakter innen pleie og omsorg. Reduksjon også ved ekstravaktposter ved institusjoner.

• Rådmannen skriver at det er registrert økt belastning på leger og medhjelpere, men at det likevel reduseres i det tillegget som det er meldt behov om, slik at det blir redusert i samtlige tjenesteområder.

Forslag til kutt

Rådmannen har også lagt fram en liste over forslag til ytterligere kutt i drifta, som blant annet rammer prosjekter rettet mot ungdom, psykisk helse og skolegang, det rammer midler til bekjempelse av barnefattigdom i kommunen og opprettelse av lærlingeplasser. Det foreslås en kraftig reduksjon i antall plasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA) for uføretrygdede, og mindre penger til vedlikehold av veier og kommunale bygg.

– Selv om administrasjonen reduserte den økonomiske utfordringen for 2018 fra kr 14 millioner til kr 8 millioner, er det fortsatt tvingende nødvendig med politiske beslutninger for å bringe en økonomiplan i balanse. Det presiseres at lista over anbefalte driftstiltak ikke er tilstrekkelig for å bringe en økonomiplan i balanse, men det er så langt administrasjonen har kommet per 30. mai 2017, skriver rådmannen.

Dersom tiltakene nedenfor gjennomføres, gjenstår fortsatt 3,2 millioner kroner for å få neste års budsjett i balanse.

Anbefalte driftstiltak fra rådmannen:

• Redusere årsverk i sentraladministrasjonen, utsette effektuering av vedtak om to nye læreplasser og tilknytning til opplæringskontor. Besparelse: 900.000 kroner.

• Reduksjon i midler til prosjekter som LOS og Etter skoletid. Besparelse: 500.000 kroner.

• Reduksjon i stillingen som pedagogisk konsulent i økonomiplanens første år. Besparelse: 750.000 kroner.

• Reversere vedtak om å bevilge midler til NAV for bekjempelse av barnefattigdom, samt en mindre reduksjon av stønadssatsene. Besparelse: 200.000 kroner.

• Reduksjon i antall VTA-plasser(varig tilrettelagt arbeid) fra 35 til 20 plasser. Besparelse i 2018: 282.000 kroner. Besparelse i 2019: 564.000 kroner.

• Reduksjon i innkjøp av dagsenterplasser gjennom Øksnes Vekst, for heller å gi tilbud i egen regi. Besparelse: 570.000 kroner årlig.

• Økte byggesaksgebyr. Økte inntekter på 100.000 kroner årlig.

• Redusere pott avsatt til sommervedlikehold av vei, og redusere ressurser avsatt til vedlikehold av bygg. Besparelse: 400.000 kroner årlig.

• Midler avsatt til investering utsettes til 2019. Besparelse: Én million kroner i 2018.

Se rådmannens foreløpige forslag til økonomiplan her.

Rådmannen har også lagt fram andre tiltak som er mulig å gjennomføre, men som administrasjonen ikke har tatt stilling til. Det vil hun overlate til politikerne. Blant disse er å gjøre grep i skolestrukturen, med nedlegging av Sommarøy og Strengelvåg skoler.