Kritiserte hovedutvalget i veisak:

– De har gått for langt

Teknisk hovedutvalg i Øksnes fikk kritikk – og begrensninger – fra formannskapet i saken om ny veitrasé til Vornes.
Øksnes

Den mye omtalte veien over Sandviksbakken var satt opp som drøftingssak i tirsdagens formannskapsmøte i Øksnes.

Spørsmålet om ny adkomstvei til Vornes har vært en langdryg sak, som går over 40 år tilbake i tid. Etter at kommunestyret ba om at saken ble prioritert i vinter, har den gått i en runddans mellom administrasjonen og teknisk hovedutvalg. Det etter at sistnevnte også ba om at utbedring av eksisterende vei, Halvar Rasmussens vei, skulle vurderes opp mot en trasé langs sjøen med Torstein Reinholdtsens vei, som har vært planen siden 1970-tallet.


Ny vei til Vornes:

Hovedutvalget vil utrede mer

Teknisk hovedutvalg i Øksnes ønsker mer informasjon og tall på bordet før de tar stilling til hvor en ny veitrasé til Vornes skal gå.

 

Bekymret over pengebruken

Det er satt av 500.000 kroner til reguleringsarbeidet, og allerede er 100.000 brukt opp. Etter at en ekstern kostnadsberegning er gjennomført, på bestilling av hovedutvalget, ble det i sist utvalgsmøte bedt om ytterligere utredninger. Administrasjonen frykter at potten som er satt av til arbeidet skal brukes opp på utredninger før reguleringsarbeidet kommer ordentlig i gang. Derfor løftet de saken til formannskapet, kommunens økonomiske utvalg, hvor de ba om signaler om hvordan de skal drive prosjektet videre.

Sps John Danielsen åpnet med å si at saken ikke hadde noe å gjøre på formannskapets bord, og ba om at saken ble sendt til hovedutvalget.

– Om administrasjonen har noe å utsette på økonomien, skal de henvende seg til hovedutvalget – som igjen kan søke formannskapet om å godkjenning til økte rammer. Jeg vil ikke diskutere saken, for vi har ikke kjennskap til den. Gjør vi det, blir det fritt fram for administrasjonen å gå utenom utvalgene, sa han.

Men diskusjon ble det.


– Ubegripelig at politikerne vurderer å legge veien her

Innbyggere i Vornes skjønner lite av at hovedutvalget vurderer å gå bort fra gamle planer om ny veitrasé til området langs sjøen. – Det er et under at det ikke har skjedd en alvorlig ulykke her, sier de til VOL og ber om fortgang i prosessen.

 

Ulike signaler

Rådmannen forsvarte først valget om å gå utenom hovedutvalget.

– Administrasjonen opplever at det gis signaler som spriker - fra kommunestyret om å utnytte en nedre trasé og fra hovedutvalget om å utrede begge traseer. Vi trenger en oppklaring av hvilken retning vi skal gå. Hvordan skal de avsatte pengene brukes? Hva om vi hadde igangsatt en utredning og brukt masse penger vi egentlig ikke har ryggdekning for å bruke, uten et politisk vedtak i bunn? Vi vil heller ha avklaringer i forkant, enn i etterkant, sa rådmann Elise Gustavsen.

SVs Ellen B. Pedersen mente at en trasé langs sjøen er forankret i reguleringsplanen for området fra 1975, og at dette er gjeldene til et nytt vedtak er gjort. Hun mente derfor at hovedutvalget ikke har anledning til å bruke penger på å utrede et alternativ som kommunestyret ikke har gått god for.

– Nå skal vi vedta å ta ned pengebruken på ungene våre, mens det vurderes å bruke mer på å utrede et veialternativ som ikke er politisk forankret. Vi kan ikke ha et hovedutvalg som ikke forholder seg til kommunestyrevedtak, sa Pedersen.

Frps Ken-Ivan Reinholdtsen sa seg enig. 

– Hovedutvalget har gått for langt. Øksnes kommune bruker altfor mange millioner på utredninger og konsulenter. Det må vi slutte med. Det er misbruk av penger. Videre arbeid bør rettes mot Torstein Reinholdtsens vei. Det kan godt være at det er et gammelt vedtak, men det er det vi har å forholde oss til når noe annet ikke er vedtatt, sa Reinholdtsen.


Tilhørere reagerer:

Forlot møterommet for å bli enig om vedtak i vei-sak

Selv om lovverket ikke gir anledning til det, gikk teknisk hovedutvalg i Øksnes i onsdagens møte ut av møterommet for å bli enig om vedtak rundt ny veitrasé til Vornes.

 

Må spørre kommunestyret

Hovedutvalget har bedt om at det skal vurderes sprengningsbehov, masseutskiftninger og vei med kun ett fortau for Halvar Rasmussens vei, men ikke for Torstein Reinholdtsens vei. Det stilte Høyres Vårin Lassesen spørsmål ved.

– Administrasjonen mener vi må vurdere de samme forholdene for begge veialternativene. Det vil ikke gi et godt sammenligningsgrunnlag hvis vi utreder én ting for den øverste traseen og ikke for den nederste, sa kommunalsjef teknisk Janne Kankaala.

– Når administrasjonen ser at de ikke klarer å utføre arbeidet de skal innenfor den rammen som er gitt, synes jeg det er bra at de sier fra til formannskapet. Her risikerer vi at pengene brukes opp og at vi ikke har penger til å fullføre reguleringen, og at vi dermed ikke kommer videre. Nå er det bare rot i denne saken. Vi må stoppe opp og få den løftet til kommunestyret, sa Lassesen.


Skal velge ny veitrasé til Vornes:

– Ikke mulig å si om det ene alternativet vil være rimeligere enn det andre

Eksterne konsulenter i COWI mener det er lite penger å spare på å utbedre dagens vei fra Myre til Vornes, sammenlignet med ny veitrasé langs sjøen.

 

Det ble diskutert hvordan formannskapet kunne begrense pengebruken til hovedutvalget og si noe om valg av veitrasé, og etter forslag fra KrFs Tore Christiansen ble følgende vedtatt:

Hovedutvalget må forholde seg til føringer fra tidligere kommunestyrevedtak og til den ramme som er satt av til reguleringsvedtak. Dersom utvalget ønsker å sette i gang utredninger som innebærer at en ikke kan fullføre reguleringsarbeidet med de midler som er satt av, må utvalget be om tilleggsbevilgning før slikt arbeid igangsettes. For å sikre fremdrift i prosjektet forutsettes det at et slikt ønske om tilleggsbevilgning kan behandles i kommunestyret i løpet av høsten.

Da de bestilte utredningene ifølge administrasjonen vil gjøre at de ikke kommer i havn med reguleringsarbeidet innenfor de vedtatte rammene, må hovedutvalget i realiteten be kommunestyret om tillatelse før de kan be om at det utredes ytterligere.

Teknisk hovedutvalg består for øvrig av medlemmer av Sp, Ap, ØTL og Høyre – selv om det kanskje ikke virket slik under tirsdagens debatt.