Av Harald Stordahl, klinikksjef og Jan Ove Edvardsen, Prehospital klinikk Nordlandssykehuset:

Nordlandssykehuset svarer på kritikken mot ambulanseberedskapen

Media i Vesterålen omtalte i flere saker 11. og 12. april en hendelse der Øksnes brannvesen bistod en akutt syk pasient i Bø kommune. Nordlandssykehuset svarer her på kritikken som er framsatt gjennom media etter hendelsen.

Harald Stordahl, klinikksjef og Jan Ove Edvardsen, Prehospital klinikk Nordlandssykehuset 

Nyheter

Brannvesenet i Øksnes måtte rykke ut for å bistå alvorlig syk pasient i Bø

Lørdag hadde en person i Bø behov for umiddelbar medisinsk hjelp. Da alle ambulanser i området var opptatt, måtte brannvesenet i Øksnes rykke ut for å hjelpe. Mens brannkorpsene i Vesterålen totalt rykket ut på 14 helseoppdrag i hele 2016, har brannvesenet i Øksnes alene rykket ut på 11 helseoppdrag så langt i år.

Først og fremst ønsker vi å gi ros til brannmannskapene fra Øksnes for stor innsats da de hjalp akutt syk mann fra Bø før påske. Samarbeidet mellom nødetatene er avgjørende i kritiske situasjoner.

Som vol.no opplyser, er Øksnes kommune en del av Norsk luftambulanses ordning «Mens du venter på ambulansen». Ordningen innebærer at brannmannskapene har fått opplæring i livreddende hjelp for å kunne bistå akutt syke før helsepersonell og eventuell ambulanse (bil eller helikopter) er på stedet.


Ambulansen opptatt i annet oppdrag – brannvesenet måtte frakte skadd pasient selv

Brannvesenet i Sortland er kritisk til ambulanseberedskapen etter at de selv måtte frakte skadd pasient fra brannsted fredag kveld.

Hjemmel for en slik organisering er å finne i «Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (Akuttmedisinforskriften)»

I §5: «Avtale om bistand fra personer utenfor helse- og omsorgstjenesten (akutthjelper)» står det:

«Kommunene og de regionale helseforetakene kan, som del av sin akuttmedisinske beredskap, inngå avtale om bistand fra akutthjelpere. Slike akutthjelpere kan være medlemmer av frivillige organisasjoner eller kommunalt brannvesen. Slik bistand kan komme i tillegg til, eller i påvente av, at personell fra de øvrige akuttmedisinske tjenestene kan yte akuttmedisinsk hjelp. Personer som skal yte slik bistand må ha fått nødvendig opplæring.»

I samme forskrift er det også redegjort for kommunenes ansvar for lege i akutte situasjoner i § 6:

«Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, og må sørge for at minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Legevaktordningen skal blant annet

  1. vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp
  2. diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander ved legekonsultasjoner og sykebesøk og ved behov henvise til andre tjenester i kommunen, blant annet fastlege, og eventuelt spesialisthelsetjeneste og
  3. yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant annet rykke ut umiddelbart når det er nødvendig»

Nordlandssykehuset:

– Det var ingen samtidighetskonflikt

Nordlandssykehuset avviser at det var en «samtidighetskonflikt» under brannen i Sigerfjord fredag.

Når vi viser til denne forskriften er det for å belyse det felles ansvar vi har for å løse akutte og kritiske situasjoner.

Organisering av legevaktsordningen i Vesterålen ved at den interkommunale legevakten på Stokmarknes overtar alt ansvar etter kl 21 mandag-torsdag, fredag etter kl 15.30, netter, helger og høytider, utfordrer lokal beredskap. Det er langt fra Andøy, Bø og Øksnes til Stokmarknes. Det hadde vært en større trygghet for pasienter og ambulanse om leger hadde vakt i hver kommune.

Vi har tatt vårt ansvar ved å stasjonere ambulanser slik at hele Vesterålen er dekket døgnet rundt. Bortfall av én ambulanse på Sortland har ikke endret dette. Ambulanseberedskapen i Vesterålen er god og på høyde med beredskapen i våre øvrige ambulanseområder.


Tillitsvalgt i ambulansetjenesten Yngve Jakobsen:

– Vi har en annen virkelighetsoppfatning enn ledelsen

Tillitsvalgt for Delta i ambulansetjenesten i Vesterålen, Yngve Jakobsen, mener ambulanseberedskapen i regionen har blitt mye dårligere siden nyttår. – Hvordan Nordlandssykehuset kan påstå at vi har fått en bedre tjeneste, skjønner jeg lite av. Vi må ha totalt ulik virkelighetsoppfatning, sier han.

Før vi gjorde endringen i Vesterålen, ble ambulansene i Vesterålen benyttet til rene transportoppdrag  i langt større grad enn i andre områder. Dette var dårlig ressursutnyttelse og det svekket ambulansenes beredskapskapasitet. At ambulansenes fravær fra egen stasjon ble ‘dekket’ ved at det stod en mulig utrykningsbil nummer to på Sortland, var ingen optimal beredskapsløsning.  For å løse rene transportoppdrag har vi tilført hvite ambulanser også i Vesterålen. Vi har også erstattet en av ambulansene på Stokmarknes med en ny større to-båre ambulanse. Dette for å redusere tilfeller av samtidig bruk av flere ambulanser fra Stokmarknes og Sortland for transport til/fra flyplass. Dette er adekvate og gode tiltak som frigjør ambulanseressurser.

Vi som jobber i akutt-tjenestene har noe å lære av alle hendelser, og dette gjelder spesielt hendelser hvor de andre etatene er involvert. Nordlandssykehuset er opptatt av samhandling. Dette er også noe av grunnen til at vi som ett av få sykehus i landet har valgt å samlokalisere vår AMK med de andre etatenes nødsentraler. Vi tror dette er viktig fordi vi har erfaring med at denne muligheten for kommunikasjon øker forståelsen for hverandres situasjon, og vil gi en bedre tjeneste.

AMK sentralen i Bodø har erfaring fra flere oppdrag hvor «Mens du venter på ambulansen» har gitt uvurderlig støtte. Vi har også fått omtalt gode resultater fra AMK sentralen i Tromsø. Der har de vært tidlig ute i samarbeidet med akutthjelpere og de har flere førstehjelpsgrupper i sitt AMK område enn AMK Bodø har. I fjor vår fikk AMK Bodø tilbakemeldinger fra «Mens du venter på ambulansen» i Øksnes at de ønsket å bli mere brukt. AMK Bodø satte da økt faglig fokus på bruk av akutthjelpere. Vi tror dette kan ha vært en medvirkende faktor til den økte oppdragsmengden.


– Vi produserer så god beredskap som vi kan med de midlene vi har

Ambulansesjef i Nordlandssykehuset Jan-Ove Edvardsen, sier tillitsvalgt Yngve Jakobsen får mene det han vil, men at NLSH ikke har midler til bedre beredskap enn de har.

Vi registrerer og evaluerer alle hendelser og vi ser behov for en tettere dialog med både ansvarlige kommuner og nødetater i regionen. Vi ser derfor frem til en god dialog med våre samarbeidspartnere i Vesterålen, også utenfor media