Det skal bygges ny adkomstvei til Vornes og Sandvikbakken i Øksnes - en prosess som har pågått over lang tid, og som ble utsatt da Kystverket gikk i gang med sitt havneprosjekt for noen år siden. Nå er det fra politisk hold bedt om at arbeidet med ny vei prioriteres.

Da detaljreguleringsplanen for ny veitrasé langs sjøen, via Torstein Reinholdtsens vei, kom på bordet til Hovedutvalg teknisk i mars, sendte de imidlertid planen tilbake til administrasjonen. Bestillingen var at de også så på muligheten for å utbedre den eksisterende adkomstveien til Vornes, selv om dette tidligere har blitt ansett som lite hensiktsmessig blant annet fordi det ligger bebyggelse tett inntil veien.

– Ventet lenge nok

Dersom vi kan oppnå den samme standarden på veien, med samme trafikksikkerhet og samme mulighet for gjennomgangstrafikk, til en lavere kostnad, er det noe vi har all mulig grunn til å finne ut av. Vi ønsker å få avklart om dette er teknisk mulig, sa leder av utvalget, Torgeir Larsen, etter at vedtaket ble gjort.

Vornes Vel uttrykker nå bekymring for at prosessen skal strekke enda mer ut i tid.

Forbedring av veiforbindelsen til Vornes har ventet lenge nok, skriver de og advarer hovedutvalget mot å oppheve eksisterende reguleringsplan og gå bort fra det arbeidet som var påbegynt av administrasjonen. Det gjør de i et brev til Øksnes kommune.

Vil kreve erstatning

De skriver også at irritasjonen er sterk over vedtaket som ble gjort i hovedutvalget i mars, hvor det ble bedt om å se nærmere på utvidelse av dagens vei.

Dersom det mot beboernes protester allikevel skulle bli bestemt å utsette oppgradering av veien, eller foreta nevnte utbygging på en måte som ikke oppfyller beboernes krav, så forbeholder vi oss retten til å kreve erstatning etter gjeldene rettspraksis, skriver velforeningen.

Saken skal behandles i onsdagens møte i Hovedutvalg teknisk. VOL følger møtet.