VOL har gjentatte ganger omtalt striden om Kjærlighetshaugen på Myre, hvor utbygger Atle Hansen ønsker å bygge leiligheter og småbåtanlegg i det som er et av få gjenværende friluftsområder langs sjøkanten på nordsiden av Myre havn.

Det har beboere i området protestert på, og to av naboene har levert klager på kommunestyrets vedtak om å godkjenne detaljreguleringsplanen og utbyggingen.

Rådmannen hadde i sin innstilling gitt klagerne medhold.

Kritiserte saksfremlegget

I forkant av tirsdagens kommunestyremøte, hvor klagene ble behandlet, ble administrasjonens saksfremlegg slaktet av utbyggers konsulent, tidligere Sortland-rådmann Rolf Lossius. I et brev til kommunen skrev han at saksbehandlingen ikke var objektiv eller forsvarlig utredet – og at de innsendte klagene var et forsøk på omkamp.

Han fikk i stor grad støtte i sitt syn fra kommunestyret i Øksnes.

Høyres Jonny Rinde Johansen sa fra talerstolen at han oppfattet utredningen som partisk, og at Høyre derfor ville foreslå å sende saken tilbake til administrasjonen for å sikre en ansvarlig saksutredning.

Lovlighet

Arbeiderpartiet ville utsette hele saken til ny arealplan er på plass. KrF ga sin støtte til Høyre.

– Dette er en vanskelig sak som har vakt mye engasjement. Vurdering av tap av friluftsområder er én ting, som kommunestyret allerede har tatt stilling til, men det er også klaget på at vedtaket fra kommunestyret mangler en begrunnelse for å være fullverdig. Jeg synes ikke vi trenger å gå så langt som å si at fremlegget ikke er objektivt, men jeg vil sende saken tilbake til administrasjonen for å få en vurdering av lovligheten av det vedtaket som er gjort, sa KrFs Tore Christiansen.

Det ble bedt om et gruppeledermøte for å diskutere saken. Etter en runde på bakrommet ble samtlige partier, utenom SV som var klare på at de støttet administrasjonens innstilling, enige om et felles forslag – hvor klagen sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling.

Kommunestyrets vedtak i saken:

1. Klagesaken sendes tilbake for ny saksfremstilling iht. lover og forskrifter.2. Nytt saksfremlegg må inneholde følgende:a. Saksfremlegg må ta utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i februar 2017. b. Saksfremlegget må inneholde drøfting på hvorfor klagene er realitetsbehandlet.c. Saksframlegget må belyse lovligheten av kommunestyrevedtaket.d. Saksframlegget må avklare eventuelle mangler ved kommunestyrevedtaket.