I februar vedtok kommunestyret i Øksnes den omdiskuterte detaljreguleringsplanen for Kjærlighetshaugen på Myre.

Utbygger Atle Hansen ønsker å bygge sju leiligheter og småbåtanlegg i området, som ligger like ved innseilinga til Myre havn, og som er et av få friluftsområder igjen langs sjøkanten på nordsiden av havna. Byggeprosjektet har vakt stort engasjement blant beboere i området, som mener utbyggingen vil frata dem et viktig friluftsareal.

Politikerne ga i vinter sin støtte til utbygger, og godkjente planene, men med en betingelse om at byggestart utsettes til ny adkomstvei til området står ferdig.

To klager

Etter vedtaket i kommunestyret er det kommet inn to klager som administrasjonen i kommunen nå har behandlet. Klagene er levert av naboer til området.

Begge klagerne mener strandlinjen i området privatiseres og at viktige friområder vil gå tapt ved å tillate utbyggingen. Den ene klageren, som har hyret advokat, mener vedtaket også er ugyldig da det ikke har en begrunnelse.

Administrasjonen i kommunen frarådet i utgangspunktet politikerne å godkjenne utbyggingsplanene på grunn av flere av forholdene som klagerne påpeker. Når de nå har behandlet de innkomne klagene, gir de naboene medhold, og står ved sin tidligere konklusjon i saken.

Kommunestyret skal behandle saken når de møtes 9. mai.

– Strider mot statlige føringer

– Mye av det klagerne påpeker er berettiget. Samtidig gikk kommunestyret imot administrasjonens faglige forslag til vedtak. Dermed har de også gått imot gjeldende føringer kommunen må følge opp, skriver rådmannen i sitt saksfremlegg.

Det er listet opp føringer og retningslinjer fra nasjonalt og fylkeskommunalt hold som det hevdes at utbyggingen strider mot. Dette gjelder blant annet ivaretakelse av naturverdier, tilgjengelig strandsone, arealer til barn i eget nærmiljø, tilrettelegging for fysisk aktivitet og tilgang til områder for lek, rekreasjon og friluftsliv i nærområdet.

– Selv om Kjærlighetshaugen ikke er større enn ca. 8 daa i sin helhet er dette et veldig viktig grøntområde i Myre sentrum. Direkte naboer, lokalbefolkningen og øvrige har sagt sin klare mening i at over 350 mennesker har signert et opprop som ikke ønsker utbygging av friområdene. Dette viser hvor viktig dette området er for folket både for fysisk aktivitet, men også tilhørlighet, heter det i saksfremlegget.

Forbeholdt få

Det pekes på at privilegiet i å bo så sjønært på Myre, vil være forbeholdt svært få.

– Kjærlighetshaugen som lokasjon tilbyr helt spesielle forhold. Sjønært, sjøutsikt og sentrumsnært. Kommunen har ingen liknende tomter i Myre sentrum. Men vi vil heller ikke kunne tilby det i fremtiden for flere som ønsker å etablere seg. Det er de færreste i Myre som har privilegiet til slik, og alle vil ikke kunne bo på slike områder, skriver rådmannen.

At området er lite brukt i dag, mener administrasjonen ikke er et godt argument for å tillate utbyggingen.

– Et områdes popularitet kan svinge, noe som Kjærlighetshaugen opplever nå. Men det kan igjen, med enkle grep, bli et populært samlingspunkt for Vorneset, Sandviksdalen og Sandvikas beboere, skriver rådmannen.

Erstatning

Både administrasjonen og Fylkesmannen har tidligere påpekt at friområdet må erstattes, uten at det er kommet slike forslag fra utbygger eller politikere.

– Administrasjonen har gitt forslagstiller og tiltakshaver mange muligheter til å komme med erstatningsarealer for tapte friområder, men verken dem selv eller hovedutvalget for teknisk sektor har fulgt dette opp, dermed måtte administrasjonen avvise planen ved siste politiske behandling.

Rådmannen ber derfor om at politikerne gir klagerne medhold. Som et alternativ foreslås det at godkjenning av detaljreguleringsplanen utsettes til en oppdatert kommuneplan er på plass.