Striden om Kjærlighetshaugen på Myre ruller videre. Utbygger Atle Hansen ønsker å bygge leiligheter og småbåtanlegg i det som er et av få gjenværende friluftsområder langs sjøkanten på nordsiden av Myre havn.

Det har beboere i området protestert på, og to av naboene har levert klager på kommunestyrets vedtak om å godkjenne reguleringsplanen og utbyggingen.

Kommunestyret skal behandle klagene i sitt møte 9. mai. Rådmannen har i sin innstilling gitt klagerne medhold. Utbygger har i saken hyret tidligere Sortland-rådmann Rolf Lossius som konsulent. I et brev til Øksnes kommune slakter han administrasjonens behandling av klagene.

– I korte trekk mener vi saksfremlegget ikke viser objektivitet i saksbehandlingen og at saken ikke er forsvarlig utredet, skriver han i brevet.

– Dette alene tilsier at saken bør sendes tilbake for å få en forsvarlig og objektiv saksutredning til kommunestyret, mener Lossius.

Forsøk på omkamp

Konsulenten peker på at begge klagerne har fått fremme sine syn i den ordinære saksbehandlingen, og at det ikke har kommet noe nytt på bordet siden sist.

– Klagene framstår derfor som et forsøk på omkamp på en sak hvor deres syn ikke vant fram overfor kommunestyret. Det er også verdt å merke seg at verken statlig eller regional myndighet har klaget på vedtaket. Dette bekrefter at vedtatt regulering ikke strider mot regionale planbestemmelser, skriver Lossius.

Han viser også til at kommunen aldri ga andre signaler om at Hansen kunne få bygge i området da han fikk tillatelse til å kjøpe det. Denne opplysningen er en av mange som Lossius mener er utelatt fra kommunens saksutrednig, og som dermed gir politikerne et ubalansert bilde av saken.

– Ikke objektiv

Administrasjonens saksfremlegg har vist til en rekke retningslinjer fra stat og fylke i sin argumentasjon. Lossius mener at man her har valgt å plukke ut momenter som passer til argumentasjonen om å avvise utbyggingen, og at de har utelatt momenter som kunne balansert saksfremlegget.

– Det er ikke på noen steder i saksfremlegget argumentert for de positive effektene av denne reguleringen, skriver Lossius.

Han ber om at kommunestyret sender saken tilbake til administrasjonen for en mer objektiv og grundig utredning.

Fungerende rådmann i Øksnes, Elise Gustavsen, vil ikke kommentere Lossius' påstander om en mangelfull og lite objektiv utredning.

– Vi står for det vi leverer fra oss, og jeg vil henstille alle om å forholde seg til saken, sier Gustavsen til VOL.