Tirsdag offentliggjordes anbefalingene fra de fem arbeidsgruppene i Helse Nord som har arbeidet med å utrede funksjons- og oppgavedeling i det nordnorske helseforetaket innen akutte og planlagte funksjoner (arbeidsgruppe 1), psykisk helsevern (gruppe 2), rehabiliterings- og private tjenester (gruppe 3), diagnostiske funksjoner (gruppe 4) og samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten (gruppe 5).

De fem gruppene leverte sine anbefalinger, som så skal ferdigstilles i en helhetlig plan innen 24. november, før styret i Helse Nord vedtar et høringsutkast til planen 20. desember.

Anbefalinger for Nordlandssykehuset Vesterålen

Arbeidsgruppe 1: Akutte og planlagte funksjoner

I sin konklusjon og begrunnelse for anbefaling for Nordlandssykehuset, skriver Arbeidsgruppe 1 som har utredet akutte og elektive funksjoner at flertallet anbefaler alternativ 2.

Et mindretall på fire anbefalte alternativ 0, mens et annet mindretall på én anbefalte alternativ 1.

Foto: Skjermdump

Det innebærer økt aktivitet på alle fagområder innenfor akutt og elektiv virksomhet for Stokmarknes sykehus.

Samtidig innebærer det at Gravdal sykehus i Lofoten omgjøres til et DMS (distriktsmedisinsk senter), med poliklinikk, fødestue og døgnfunksjoner.

Om alternativet skriver arbeidsgruppen at det vil medføre behov for betydelig økt kapasitet i Vesterålen (25-30 senger innenfor medisin og kirurgi, 2-3 overvåkingsenger).

Økt bemanning

Også bemanningen må styrkes.

«Sengeposter, akuttmottak, overvåkning, operasjon- og anestesi og poliklinikk må styrkes med helsepersonell. Med tilpasning av arealene i Vesterålen vurderes kapasiteten å være tilstrekkelig», skriver arbeidsgruppen.

I rapporten beregnes det en reduksjon i antall årsverk ved Gravdal sykehus på 198, som følge av endringen, mens økningen i antall årsverk ved Stokmarknes sykehus er beregnet til 87.

Styrket akuttkapasitet

Ifølge rapporten er en forutsetning for endret funksjon ved sykehuset i Lofoten at sykehuset i Vesterålen, og også sykehuset i Bodø, har kapasitet til å operere pasienter fra Lofoten.

I vurderingen beskriver arbeidsgruppen at Stokmarknes sykehus siden 2019 har hatt en økning på 111 prosent i antall akutte kirurgiske inngrep, mens Gravdal i Lofoten har hatt en økning på 68 prosent.

Større ambulanseberedskap

Arbeidsgruppens konklusjon beskriver i hovedsak virkningene for Lofoten, som blant annet ikke lenger vil ha grunnlag for å kunne utdanne sykehusleger. De vil derfor utdannes ved sykehuset i Vesterålen og i Bodø. Det beskrives også et behov for kraftig oppgradering av ambulansetjenesten i Lofoten som følge av endringene, og behov for å kunne ha møtende ambulanser fra sykehuset Vesterålen.

Endringene fordrer også en vurdering av basestrukturen for ambulansehelikoptere.

Arbeidsgruppe 2: Psykisk helsevern

Også arbeidsgruppe to går for alternativ to av de utredede mulighetene. Det beskrives som en styrking av det polikliniske tilbudet i Vesterålen DPS, men innebærer også en anbefaling om å legge ned døgnenheten med åtte plasser i DPS-Vesterålen.

Foto: Skjermdump

I korte trekk foreslås det å samle all DPS-døgnaktivitet i Bodø, men utvide det polikliniske (dag-) tilbudet i Lofoten og Vesterålen.

Arbeidsgruppe 3: Rehabiliterings- og private tjenester

Arbeidsgruppe tre anbefaler også alternativ to. Det begrunnes med at behandlingstilbudet for rehabilitering konsolideres i sykehus, og gjør fagmiljøene mer robuste.

For Vesterålen sin del vil det si nedleggelse av tilbudet ved sykehuset, mens rehabiliteringstilbudet i Bodø bygges opp.

I dag er det fem sengeplasser for rehabilitering i Vesterålen. Begrunnelsen for nedleggelse er at miljøet er lite og sårbart og i begrenset grad i stand til å ta imot pasienter med behov for spesialisert rehabilitering i akuttforløp, står det i rapporten.

Mer ansvar til kommunene

Samtidig foreslås det å redusere omfanget av kjøp av tjenester fra private institusjoner innen muskel/skjelett, ortopedi og sykelig, overvekt, og at tilbudet til disse bør gis i kommunene.

Alternativet foreslår altså at kommunene skal få større ansvar for enkelte rehabiliteringstilbud, og at det skal etableres mer forpliktende samarbeidsavtaler med kommunene som en forutsetning.

Arbeidsgruppe 4: Diagnostiske funksjoner

Arbeidsgruppen som jobbet med å utrede diagnostiske funksjoner har i sin anbefaling gått for alternativ 1.

Innen diagnostikk er det beskrevet et allerede betydelig samarbeid om vaktordningene innenfor Nordlandssykehuset. Det er ikke beskrevet noen konkrete endringer i pasienttilbudet i Vesterålen i rapporten fra denne arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppe 5: Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten

Den femte arbeidsgruppen hadde i oppgave å se på hvordan helseforetaket i nord kan bli mer bærekraftig gjennom bedre samordning innenfor helseregionen. Den kommer med flere forslag til tiltak, som blant annet teammodeller, felles døgnenheter eller gjensidig utveksling av tjenester gjennom betalingsordninger.

I rapporten skriver arbeidsgruppen selv at det må forstås som et innledende arbeid, og forslag til videre utredningen. Det er derfor ingen endringer som foreslås konkret for Nordlandssykehuset Vesterålen.