– Ubegripelig at politikerne vurderer å legge veien her

Innbyggere i Vornes skjønner lite av at hovedutvalget vurderer å gå bort fra gamle planer om ny veitrasé til området langs sjøen. – Det er et under at det ikke har skjedd en alvorlig ulykke her, sier de til VOL og ber om fortgang i prosessen.

Søndag kveld samlet 30-40 beboere fra Vornes, Sandvikbakken og Sandvikdalen seg i Halvar Rasmussens vei. De krever ny adkomstvei til området, og det langs sjøen. 

70 unger mellom 6 til 16 år bruker Halvar Rasmussens vei, som ikke har gatelys eller fortau, som skolevei. 

Øksnes

Søndag kveld samlet 30-40 beboere fra Vornes, Sandvikbakken og Sandvikdalen seg ved Halvar Rasmussens vei, den omdiskuterte veibiten på noen hundre meter utenfor sentrum av Myre. 

Innbyggerne er opprørte. Det som skulle være en midlertidig veiløsning, har vært eneste adkomstvei til et tett bebygd område, i stadig vekst, i flere tiår. Veien er smal, har ikke fortau eller gatelys og bebyggelsen i området ligger tett innpå veien.

– Biler må nærmest ut i grøfta eller inn i innkjørslene hos beboerne for å passere hverandre. Samtidig har 70 unger mellom 6 og 16 år dette som skolevei. Nå blir det snart mørkt, det blir glatt og vi får brøyteskavler. Vi er bekymret, sier Irina Frydenlund.


Ny vei til Vornes:

Hovedutvalget vil utrede mer

Teknisk hovedutvalg i Øksnes ønsker mer informasjon og tall på bordet før de tar stilling til hvor en ny veitrasé til Vornes skal gå.

 

I reguleringsplanen for området fra 1975 er det lagt opp til at en ny og bredere vei skal bygges langs sjøkanten, ved Torstein Reinholdtsens vei, noen hundre meter lenger ned. Kommunestyret ba om i vinter om at veien fikk prioritet og administrasjonen utarbeidet en detaljreguleringsplan for nyveien. Om Halvar Rasmussens vei, som de anså som uegnet, sa de følgende:

«Skal man utbedre denne veien, vil man havne ”på trappa” hos flere av beboerne. Om man følger veien meter for meter, kan det være mulig å få til en utvidelse, men utseende og funksjonaliteten vil ikke bli tilfredsstillende.» 

Til formannskap

I hovedutvalg teknisk i mars ble det imidlertid krevd at også utbedring av eksisterende vei skulle utredes. I flere runder har saken nå gått mellom administrasjonen og hovedutvalget – og i sist møte ble det konkludert med at utvalget ikke var fornøyd med en ekstern kostnadsberegning som er laget for de to veialternativene, og det ble bestilt mer informasjon.

Dette koster. Administrasjonen har derfor løftet saken til formannskapet, og bedt dem døfte om de er villig til å bruke penger på dette.

– For meg er det ubegripelig at de vurderer å utbedre Halvar Rasmussens vei. Jeg skjønner ikke at noen tenker på å bruke tid, krefter og penger på å prosjektere en vei som vil ødelegge en rekke eiendommer. Det blir både dyrt og tidkrevende, sier Solveig Kristoffersen. 

Sandra Marie Øvergård bor i gata med tre barn. Om Halvar Rasmussens vei forblir hovedåren til Vornes, vil hun vurdere å flytte. 

 

Må vurdere flytting

Flere småbarnsfamilier bor langs veien, blant dem Sandra Marie Øvergård med tre barn.

– Det er grufullt at de vurderer dette. Jeg sitter med hjertet i halsen hver gang ungene er ute og leker. En ny vei vil trolig komme helt opp i stuevinduene mine. Er det meninga at jeg skal bure ungene mine inne? Det er helt sykt om penger skal få gå foran fornuft. Blir den nye veien lagt her, må jeg vurdere å flytte, for å ivareta ungene mine sin sikkerhet. Jeg har ingen å miste, sier Øvergård.

Nabo Mikal Akhil Johannessen har ingen andre parkeringsmuligheter enn en liten innkjørsel foran huset. Skal veien utvides, tar den trolig et jafs av gårdsplassen, og han mister mulighet til å parkere bilen utenfor sitt eget hus.


Skal velge ny veitrasé til Vornes:

– Ikke mulig å si om det ene alternativet vil være rimeligere enn det andre

Eksterne konsulenter i COWI mener det er lite penger å spare på å utbedre dagens vei fra Myre til Vornes, sammenlignet med ny veitrasé langs sjøen.

 

Ifølge sakspapirer i veisaken vil en nedre trasé berøre 22 grunneiere, utvidelse av eksisterende vei vil berøre 36. Å la veien gå ved sjøen mener de fremmøtte innbyggerne vil gjøre langt mindre inngripen i eiendommer enn i Halvar Rasmussens vei.

– I Torstein Reinholdtsens vei vil ingen eiendommer blir berørt på samme måten som de vil her. Her må de ta hager og parkeringsplasser og ødelegge for dem som bor her og som allerede har lite areal å gå på. Det gjelder flere titalls hus som står tett i tett. Ved sjøen står det fem-seks hus som blir langt fra så påvirket som her, sier Kristoffersen.

Hun påpeker også at ny vei langs sjøen har vært tiltenkt siden 70-tallet, og at alle som har bygd i området i ettertid har forholdt seg til det.

Kristjan Jakobsson, Solveig Kristoffersen, Irina Frydenlund og Nabo Mikal Akhil Johannessen skjønner lite av det som pågår politisk i Øksnes rundt veisaken nå. – For meg er det ubegripelig at de vurderer å utbedre Halvar Rasmussens vei, sier Kristoffersen. 

 

Frykter ulykker

Kristjan Jakobsson bor lenger ut i Vornes, og synes det er ubehagelig å kjøre langs den smale veien.

– Jeg står opp en halvtime tidligere enn jeg må hver morgen, for å slippe å kjøre forbi alle skolebarna. Det er et under at det ikke har skjedd en alvorlig ulykke her før, sier han til VOL.

Selv hadde han en uhyggelig opplevelse da han var nær ved å kjøre på en mann lenger ut mot Vornes, som tilfeldigvis også er medlem av hovedutvalg teknisk, noe som er en del av årsaken til at han har engasjert seg i veisaken.


Ny adkomstvei til Vornes:

Vil utrede begge veiløsninger

Hovedutvalg teknisk i Øksnes vil ha en grundig utredning av begge veiløsninger til Vornes.

 

– Kommunen er i en krevende økonomisk situasjon. Om det er penger å hente på å utbedre gammelveien, bør man ikke se nærmere på det?

– Jo, men hva skjer så mens man utbedrer denne veien? Hvis beboere her ute skal komme seg på jobb og skole mens arbeidet pågår, må det lages en avlastningsvei langs sjøen. Hva vil det koste? spør Jakobsson.

– Og akkurat dette momentet er det ingen som tar tak i eller sier noe om, legger Solveig Kristoffersen til.

Løsninga mener de er enkel: Bygg veien der den er tenk – langs sjøen og Torstein Reinholdtsens vei. Gammelveien stenges igjen for gjennomgangstrafikk, og brukes som gang- og sykkelvei. 

– Nå må vi få en brukbar vei før det skjer en ulykke, det forventer vi og det håper vi politikerne i Øksnes følger opp, sier Jakobsson.