Da Hovedutvalg teknisk møttes onsdag var ny adkomstvei til Vornes blant sakene som ble diskutert.

Beboerne i Vornes og Sandvikdalen på Myre, også kalt Sentrum 5, har i årevis ventet på ny vei til området. Halvar Rasmussensvei, som i dag er eneste adkomstvei, er ikke rustet for den trafikken som er i det tettbygde området. Veien er fem meter bred og har ingen fortau. Den trafikkeres av beboere i området og er skolevei for mange barn.

I gjeldende reguleringsplan fra 1975 ble Torstein Reinholdtsens vei langs sjøen regulert som ny adkomstvei, men veiprosjektet har aldri blitt fullført. Da planarbeidet var nesten i mål i 2009 – ble det avbrutt på grunn av Kystverkets arbeid ved innseilinga til Myre havn, som man antok ville gå ut over veiprosjektet. Nå er dette ferdigstilt og politikerne har gitt beskjed om at arbeidet med ny vei igjen skal prioriteres.

Da administrasjonen la fram sitt forslag til detaljregulering i mars, med utgangspunkt i ny trasé langs sjøen, sendte hovedutvalget planene tilbake til administrasjonen med beskjed om at man også så på mulighetene for utvidelse og oppgradering av dagens veitrasé.

Svaret fra administrasjonen var at det vanskelig lot seg gjennomføre uten inngripen i flere private eiendommer.

Grundigere utredning

Det ble i onsdagens møte lite debatt i et samstemt hovedutvalg, som ville ha en ytterligere utredning av dagens veitrasé.

Denne saken har gått over mange år, og det dras mellom ulike interessenter i den ene og den andre retningen. Nå må vi prøve å løse denne gordiske knuten, sa Høyres Inge Nilsen.

Nilsen ble erklært inhabil da saken ble behandlet i sist møte, fordi hans egen eiendom vil bli berørt ved at kommunen velger en veitrasé langs sjøen. Han ble imidlertid vurdert som habil i onsdagens møte. Fordi alternativet som onsdag ble behandlet var den eksisterende veiløsningen, som ikke gjør inngripen i Nilsens eiendom, mente hovedutvalget at han var habil.

Dette er et av de største og mest kostnadskrevende veiprosjektene Øksnes skal stå for de kommende årene. Det har allerede tatt 8-10 år å debattere, da har vi tid til å bruke den tida vi trenger. Her er det mye som drar i ulike retninger. Vi skal ta en avgjørelse basert på fakta – og om vi må bruke penger på en utredning – så bør vi gjøre det for å få to ulike alternativer fremlagt, sa Nilsen.

Vil ha tall på bordet

Nilsen etterlyste tall på hva løsningene vil koste.

Jeg er mest opptatt av kostnader, og vi har ikke fått noen tall på bordet. Begge alternativer vil beskjære eiendommer. Er det bygg som må rives? Hva vil det koste? Hva koster det å flytte trafoen? Vi må få på plass en økonomisk konsekvensanalyse, sa Nilsen.

Leder for utvalget, Torgeir Larsen, sa at saken for hans del handlet om arealer.

For meg er dette et spørsmål om arealdisponering, og om vi skal bruke enda mer arealer på transport i dette området. Det er noe som taler for at vi går videre med utredningsarbeidet for å se på eksisterende trasé, sa Larsen.

Barn vil trolig bruke dagens vei uansett, og ikke en løsning langs sjøen, fordi det er korteste vei. Halvar Rasmussens vei må derfor ha en standardheving uansett. Driftskostnader vil også øke med to veier, derfor vil jeg ha begge løsninger utredet i sin helhet, sa Larsen.

Et enstemmig hovedutvalg teknisk gikk i møtet inn for at begge veiløsninger skal utredes ytterligere.

Følgende ble vedtatt:

Hovedutvalget oppretter prosjekt for vurdering og teknisk planlegging for Halvar Rasmussens vei, og en økonomisk vurdering av tekniske planløsninger for Halvar Rasmussens vei, og for Torstein Reinholdtsens vei, som ble utredet i sak 21.03.2017.

Administrasjon foretar innleie av konsulent til utarbeidelse av prosjektet.

-Smal og trafikkfarlig

Torbjørn Jensen bor i området, og fulgte onsdagens møte fra sidelinjen.

Han sier til VOL det viktigste nå er at man nå får på plass en ny veiløsning.

- I dag er veien smal og trafikkfarlig. Det aller viktigste i denne saken bør være trafikksikkerheten, sier Jensen, som mener en løsning kan være å legge ny trasé ved sjøen og sperre av Halvar Rasmussens vei for gjennomgangstrafikk - slik at myke trafikanter fortsatt kan bruke den gamle traseen som skolevei.

Inge Nilsen. Foto: Arkivfoto
Torgeir Larsen.