Uenige om kostnad på montessori

Neste uke skal kommunestyret avgjøre sin innstilling til søknaden om opprettelse av søknad om friskole. Allerede ei uke før, i formannskapet, var temperaturen høy under diskusjonen.

Håkon Østgård fra Sandnes montessoriskole i samtale med rådmann Ola Morten Teigen og økonomisjef Tommy Løveng Hnsen.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Hadsel

Det er uenighet om rådmannens tall stemmer.

Dokumentet i sin helhet finner du ved å følge denne linken.

Rådmannen har i sitt forslag til høringsuttalelse sagt klart nei til opprettelsen av en montessoriskole. Han sier at kommunen vil få en uforutsigbar økonomisk fremtid, og ville tape tre millioner kroner årlig ved opprettelsen.

– Dette vil gjøre en allerede stram økonomi langt strammere, sa rådmannen i torsdagens formannskap.

- Vil tape

Det er ifølge rådmannen slik at kommunen vil tape 91.300 kroner per elev som går ut av den offentlige skolen. Camilla Skog Rodal (Frp) var ikke enig.

– Jeg mener det ikke stemmer det som sies. De elevene som tas ut til en friskole har også utgifter. Det er for meg ikke med i regnestykket. Rådmannen har kun sett på inntekter per elev.

– Fungerer i Andøy

Hun dro så sammenligning til Andøy.

– Jeg har vært i kommunikasjon med politikere i Andøy. Der har de to montessoriskoler. Politikere som i sin tid var negativ til etableringen, sier i dag at de er kun positive. De sier både den offentlige og friskolen har fått bedre miljø. Sykefraværet på friskolene har gått ned fra 10 til 2 prosent. Samtidig har det gitt ringvirkninger at det er konkurranse mellom den offentlige skolen og den private. Dette har ført til bedre kvalitet også i den offentlige.

På bakgrunn av dette foreslo Frp, Venstre og Rødt at en skulle stille seg positiv til etableringen av en friskole i Hadsel.

- Usikker

Rådmannen fremhevet da sitt poeng at det ikke var tvil om tapet kommunen ville lide ved etableringen.

– Det vi må huske er at selv om det kommer en friskole, så er det fortsatt slik at vi ikke har vedtatt å legge ned 1-7. trinn på Sandnes. Etter den etablerte skolebruksplanen vil vi drive kommunal skole på Sandnes. I tillegg vil vi som kommune måtte stå for skoleskyss og spesialundervisning også på montessoriskole.

Arne Ivar Mikalsen repliserte:

– Sånn jeg ser det er vi ikke enige i tallene. Vi legger til grunn at det ikke skal gå ut over økonomien. Jeg mener at vi må se positivt på denne etableringen. Ved å gå frem som vi har gjort, ved å legge ned ungdomstrinnet i det tempoet vi har gjort, så har kommunen lagt grunnen for den situasjonen som er. Jeg har snakket med foreldre på Sandnes som sier at om en hadde sett på Stokmarknes skole og utbygging først, så sett på flytting av trinn på sikt, ville de stilt seg annerledes. Jeg forstår ut fra situasjonen at foreldre på Sandnes vil opprette friskole og derfor bør vi støtte dem.

Ikke i tvil om tap

Økonomisjef Tommy Løveng Hansen presiserte tallene.

– Ut fra skolebruksplanen sparer vi 5,5 millioner kroner. Om det rokkes ved den, som er tilfelle ved etableringen av en friskole, så vil det får konsekvenser. Da vil vi tape 5 millioner kroner. Det er tall som det ikke er mulig å rokke ved.

I voteringen gikk kun Frp og Venstre mot rådmannens forslag. Dermed ble dette innstillingen foran neste ukes kommunestyre.

Uansett hva som skjer videre nå, blir det ikke montessoriskole på Sandnes fra høsten av. For å kunne starte drift, måtte en søknad foreligge før i dag. Det gjør den ikke etter det VOL kjenner til. Dermed har toget gått for montessori på Sandnes fra skolestart høsten 2017.

Forslaget til uttalelse som er forfattet av rådmannen, er - ikke overraskende - kritisk til en etablering, og anbefaler Utdanningsdirektoratet å si nei til søknaden.

Direkte konkurranse

– Dette vil bli en skole som vil komme i direkte konkurranse med den offentlig drevne skolen. Dette vil medføre opprettelse av en urasjonell og uøkonomisk skolestruktur og dårlig utnyttelse av eksisterende bygningsmasse.

– Kommunestyret er reelt bekymret for at en tillatelse til å etablere Sandnes Montessoriskole som en 1 - 10 skole vil kunne medføre rask nedlegging av den kommunale Sandnes skole, heter det blant annet.

Alternativ pedagogikk eller protest

Rådmannen viser til den vedtatte skolebruksplanen for Hadsel, og til kommunens anstrengte økonomi.

I forslaget til uttalelse vektlegger rådmannen også at begrunnelsen for opprettelsen «i liten grad» har fokusert på det pedagogiske behovet for en alternativ skole.

– Hadsel kommunestyre oppfatter at søknaden om opprettelse av Sandnes Montessori skole er begrunnet i kravet om å beholde et grunnskoletilbud i denne delen av kommunen sett i relasjon til protest og skepsis mot konsekvensen for Sandnes skole av kommunestyrets vedtak av skolebruksplanen.

Lengre reisevei

Et av vedleggene omhandler reisevegen til elevene, som kommunens administrasjon beregner til cirka12 minutter.

– Elevene bosatt fra Sandnes skole og vestover mot Vik og Slotnes vil således få en skoleveg som er så mye lengre enn de har per i dag. Enkeltelever på ungdomstrinnet i randsonen vil dermed kunne få økt reisetid fra 35 minutter til 45 minutter. For elevene bosatt fra Skagen og østover til Grytting vil lengden på skolevegen bli tilnærmet uendret, heter det.

Dokumentet i sin helhet finner du ved å følge denne linken.

– Det er således ikke mulig å se at den vedtatte endringen av ungdomsskoletrinnet ved Sandnes skole påfører elevene noen urimelige eller byrdefulle endringer med hensyn til skoleskyss.


- På kollisjonskurs

Sandnes Montessoriskole mener Hadsel motarbeider befolkningen, og beskylder administrasjonen for maktbruk.Skolene i Hadsel:

– Bruker 20.000 mer per elev

Hadsel kommune bruker 20.000 kroner mer per elev i grunnskolen enn de kommunene Hadsel sammenligner seg med.– Håper alle nå kan fokusere på å gjøre skolestart 2017 best mulig

Skolebruksplanen er lovlig vedtatt, mener Fylkesmannen.Klager på avslaget

Sandnes Montessoriskole kommer til å klage på at de fikk avslag på å leie lokaler i skolebygget på Sandnes.

 

Tror ikke på montessorietablering

Finn Sture Hultgren var eneste Ap-politiker som gikk inn i diskusjonen om å flytte ungdomsskoleelever fra Sandnes til Stokmarknes.

 

Åpent brev til Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik:

– Hva vil du gjøre for en vinn-vinn-situasjon?