Hadsels folkevalgte skal når de møtes den 22. juni enes om en uttalelse om Sandnes Montessoriskoles friskolesøknad.

Forslaget til uttalelse som er forfattet av rådmannen, er - ikke overraskende - kritisk til en etablering, og anbefaler Utdanningsdirektoratet å si nei til søknaden.

Direkte konkurranse

– Dette vil bli en skole som vil komme i direkte konkurranse med den offentlig drevne skolen. Dette vil medføre opprettelse av en urasjonell og uøkonomisk skolestruktur og dårlig utnyttelse av eksisterende bygningsmasse.

– Kommunestyret er reelt bekymret for at en tillatelse til å etablere Sandnes Monessoriskole som en 1 - 10 skole vil kunne medføre rask nedlegging av den kommunale Sandnes skole, heter det blant annet.

Alternativ pedagogikk eller protest

Rådmannen viser til den vedtatte skolebruksplanen for Hadsel, og til kommunens anstrengte økonomi.

I forslaget til uttalelse vektlegger rådmannen også at begrunnelsen for opprettelsen "i liten grad" har fokusert på det pedagogiske behovet for en alterantive skole.

– Hadsel kommunestyre oppfatter at søknaden om opprettelse av Sandnes Montessori skole er begrunnet i kravet om å beholde et grunnskoletilbud i denne delen av kommunen sett i relasjon til protest og skepsis mot konsekvensen for Sandnes skole av kommunestyrets vedtak av skolebruksplanen.

Lengre reisevei

Et av vedleggene omhandler reisevegen til elevene, som kommunens administrasjon begregner til ca 12 minutter.

– Elevene bosatt fra Sandnes skole og vestover mot Vik og Slotnes vil således få en skoleveg som er så mye lengre enn de har per i dag. Enkeltelever på ungdomstrinnet i randsonen vil dermed kunne få økt reisetid fra 35 minutter til 45 minutter. For elevene bosatt fra Skagen og østover til Grytting vil lengden på skolevegen bli tilnærmet uendret, heter det.

Dokumentet i sin helhet finner du ved å følge denne linken.

– Det er således ikke mulig å se at den vedtatte endringen av ungdomsskoletrinnet ved Sandnes skole påfører elevene noen urimelige eller byrdefulle endringer med hensyn til skoleskyss.