Retningslinjene er utarbeidet av Blåbyhallens driftsselskap Sortland Idretts- og fritidspark AS, som i formannskapet i januar i år fikk mandat til å utarbeide disse i samarbeid med Sortland idrettsråd.

– Den vedtatte utvidelsen av gratisprinsippet vil ha stor betydning for rekrutteringen til idretten i Sortland, og foreslåtte retningslinjer ivaretar prinsipper om inkludering og deltakelse for alle, heter det i rådmannens vurdering.

Rådmannens innstilling er å godkjenne forslagene til retningslinjer.

Retningslinjer Blåbyhallen

Sortland Idretts- og Fritidspark AS (SIF) har ansvaretfor fordeling av halltimer i Blåbyhallen, og er dermed også klageinstans.

1. Saksgang

a. Søknad om ønsket treningstid i Blåbyhallen sendes fra lagene/treningsgruppene til SIF AS innen 1. desember.

2. Avgrensninger

a. Ordningen gjelder trening i Blåbyhallen i regi av organisert lag/sammenslutning som holder til i Sortland kommune.b. Ordningen omfatter også trening i andre grener enn fotball.c. Ordningen gjelder aldersgrupper til og med 16 år. Man er berettiget til gratis leie når over 50% av deltakerne er i denne aldersgruppen.d. Ordningen gjelder ikke turneringer, stevner eller kamper – verken serie- eller treningskamper.e. Utleie på dagtid mandag-fredag reguleres i driftsavtale mellom SIF og Sortland kommune.f. Oppsatte terminfestede kamper går alltid foran trening.

3. Prioritering av treningstid

a. Barn og unge til og med 16 år disponerer kjernetiden fra17:00 til 21:00.b. Perioden mellom kl. 15:00 og 17:00 bør benyttes av ungdom som ikke er avhengige av transport til/fra hallen.c. Registrerte medlemstall i NIFs årlige idrettsregistrering skal også legges til grunn forfordeling av kjernetiden ved fordelingstvister.

4. Tilbakelevering/omfordeling av tid

a. Treningstidsom ikkelenger er i bruk etter tildelte formål skal rapporteres tiltildelingsansvarlig, slik at de som står på venteliste kan få muligheten til å benytte seg av denne.

5. Økonomi,regnskap og rapportering

a. Ordningen må til enhver tid administreres innenfor tildelte økonomiske rammer.b. Ved månedsslutt kjøres fakturagrunnlag for alle leietakere ut og sorteres av SIF AS. Leietakere i alderen opp til 12 år, samt aldersgruppen fra 12– 16 år sorteres separat. Øvrige faktureres på vanlig måte, mens disse to gruppene faktureres direkte til Sortland kommune.c. SIF rapporterer årlig til Sortland kommune v/ Kulturfabrikken Sortland KF om bruken av ordningen som en del av evalueringend. De lag og sammenslutninger som får dekket leie avleverer regnskap og rapport til Sortland kommune.

Retningslinjer Sortlandshallen

Det er Sortland kommune som har ansvar for fordeling av halltimer i Sortland kommune, og er dermed også klageinstans.

1. Saksgang

Sortland kommune annonserer frist for søknad for kommende idrettsår. Hvert idrettsår er fra 20. august til 20. juni. Søknadene behandles av Sortland kommune i dialog med Sortland idrettsråd, og kommunen kaller inn til et åpent fordelingsmøte hvor treningstiden tildeles.

Fordelingsmøte skal avholdes hvert år før 15. juni.

2. Prioritering av treningstid

a. Barn og unge opp til 16 år disponerer kjernetiden fra 17:00 til 20:00, ungdom opptil 19 år bør være ferdig innen kl. 21:00b. Perioden mellom kl. 16:00 og 17:00 bør brukes av ungdom som ikke er avhengige av transport til/fra hallen.c. Registrerte aktivitetstall i NIFs årlige idrettsregistrering skal også legges til grunn for fordeling av kjernetidend. Bedriftslag og andre voksne henvises til den tiden som er igjen når behovet til barn og unge er dekket, fortrinnsvis etter klokken 21 og i helgere. Fotball spilles fortinnsvis i Blåbyhallen og er ikke prioritert i Sortlandshallen.

3. Tilbakelevering av tid/omfordeling

a. Halltid som ikke lenger er i bruk etter tildelte formål skal rapporteres til tildelingsansvarlig, slik at de som står på venteliste kan få muligheten til åbenytte seg av denne. Dette gjelder både for kortere leieperioder og for sesongidrett.

4. Arrangementsliste

a. Arrangementer som skal benytte Sortlandshallen skal melde inn denne til arrangementsliste.b. Private kan leie hallen i helger, men må vike for planlagte idrettsarrangement for barn og unge.

5. Sanksjoner

a. Ved brudd på Hallregelment vil det kunne gis sanksjonerb. Ved gjentatte uteblivelser fra tildelte timer uten innrapportering til tildelingsansvarlig, kan også dette sanksjoneres.

6. Svømmehallen

a. Svømmehallen deles mellom svømmetrening og offentlig bading.b. Svømmehallen skal fortrinnsvis brukes til konkurransesvømming og trening.c. Vanntilvenning og/eller begynneropplæring henvises til Maurnes dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet i sortlandsbassenget.