Om du søker på «Andøya flystasjon» på VOL, får du ved inngangen til september 340 treff. Forslaget om å legge ned flystasjonen har skapt enormt engasjement og interesse, siden de første lekkasjene kom i slutten av juni i fjor. Men hva har egentlig skjedd, og hva er ståa i saken? Vi skal forsøke å gi deg en kortfattet, men grundig, oppsummering.

I tidslinjen øverst i saken kan du bla mellom noen av de viktigste hendelsene i arbeidet med Forsvarets langtidsplan, det siste året.

Bruk piltastene til å navigere i tidslinja.

Les også: Stortingsgruppene har fortsatt ikke bestemt seg

LEKKASJE

Den første lekkasjen i saken kom etter et møte i Forsvarets ledergruppe i slutten av juni 2015. I lekkasjen, som først ble omtalt av aldrimer.no, kom det frem at ledergruppa mente at de seks overvåkningsflyene P-3C/N Orion, med Andøya flystasjon som base, burde utfases.

En drøy uke før forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skulle legge frem Fagmilitært råd, kom neste lekkasje, med to forslag som rammer Vesterålen:

1) Forsvarssjefen mente at kystvaktbasen på Sortland skulle legges ned, og at Kystvakta skulle drives fra basen i Ramsund. Antall kystvaktskip foreslås redusert med to fartøy.

2) Andøya flystasjon legges ned, og Orion erstattes med 12 ubemannede droner, som skal ha Evenes som base.

Da Bruun-Hanssen la frem Fagmilitært råd 1. oktober 2015, ble det klart at det var hold i lekkasjene.

Forslaget hadde en kostnadsramme på nær 200 millioner kroner mer, over 20 år, enn dagens forsvarsbudsjett.

VIL LEGGE NED

Forslaget til forsvarssjef Bruun-Hanssen skapte stort engasjement i regionen. Politikere og fagforeninger besøkte regionen, og forsvarssjefen høstet ikke mye offentlig støtte for sitt syn.

Da de første opplysningene fra regjeringens forslag til Forsvarets langtidsplan (LTP) lekket i april 2016, kom det frem at regjeringen vil beholde Kystvakta på Sortland, men legge ned Andøya flystasjon.

I forslaget heter det blant annet:

1) Sjøforsvarets kystvaktbase og Kystvaktens ledelse videreføres på Sortland. Kystvakten reduseres med to fartøyer fra 15 til 13.

2) Det etableres én base for kampfly og maritime overvåkingsressurser beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar på Evenes. Samtidig anbefales Andøya flystasjon nedlagt. Dagens Orion-fly videreføres på Andøya frem til nye maritime overvåkningsfly innfases på Evenes i perioden 2020-2023.

Regjeringen mener at denne løsningen skal gi best operativ evne, til lavest kostnad.

Selv om regjeringen anbefaler å legge ned Andøya, og etablere én base for kampfly og maritime overvåkingsressurser, på Evenes, har de vurdert fem alternativ:

1) Samling av aktiviteten på Evenes, med nedlegging av Andøya

2) Samling av aktiviteten på Andøya, med nedlegging av Evenes

3) Deling av aktiviteten mellom Evenes og Andøya

4) Samling av aktiviteten på Evenes, med videreføring av Andøya som beredskapsbase

5) Samling av aktiviteten på Andøya, med videreføring av Evenes som beredskapsbase

Andøy kommune har i sin høringsuttalelse gått hardt inn for at en delt løsning vil tjene samfunnet best. Evenes har, ved tidligere ordfører Jardar Jensen, gått hardt inn for å få gjennomslag for regjeringens forslag om å legge alt til Evenes.

KONSEKVENSER

Forsvarsdepartementet fikk i mai en samfunnsøkonomisk analyse av fremskutt overvåknings- og kampflybase i Nord-Norge, som er utarbeidet av PricewaterhouseCoopers AS (PWC).

Det er i denne rapporten det er konkludert med at det beste for samfunnet er om flystasjonen på Andøya legges ned.

Olsen mener nemlig at en nedleggelse av Andøya flystasjon betyr kroken på døra for ATC. Deres operasjoner er så tett vevd sammen med militære flyoperasjoner.

I rapporten skriver de at Forsvarets regionale innkjøp av varer og tjenester som kan tilknyttes denne basen er på rundt 1,9 mill. kroner. De faktiske tallene er imidlertid på hele 19,4 millioner kroner.

I tillegg heter det i rapporten at det er mer enn 2.500 sysselsatte i Andøy kommune.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser imidlertid at det ved utgangen av 2015 var 2.058 sysselsatte i Andøy. Det er langt lavere enn de «over 2.500» som regjeringen opererer med

Regjeringen har med andre ord underrapportert konsekvensene en nedleggelse av Andøya flystasjon vil få.

I PWC-rapporten heter det, etter Andøypostens avsløring, at en nedleggelse vil føre til et bortfall av mellom 177 og 251 arbeidsplasser. Det gjør at det nå vil være igjen helt ned mot 1.800 arbeidsplasser i Andøy etter nedleggelse.

STANDPUNKT

En delegasjon fra Vesterålen snakket for utenriks- og forsvarskomiteen i et høringsmøte 23. august. Saken skal opp for Stortinget i november.

I slutten av august gikk Venstre sentralt ut med at de vil gå mot egen regjering, og altså gå inn for en delt løsning mellom Evenes og Andøy. De er dermed det første partiet som går ut med sitt standpunkt, før behandlinga i Stortinget.

KrF og Senterpartiet i Nordland har også varslet at de vil jobbe for en delt løsning. På forespørsel fra VOL om hva nordlandsbenken vil stemme, sier sju av ni politikere at de ønsker delt løsning mellom Evenes og Andøy. Kun Høyres to representanter fra Nordland holder tett om hva de vil stemme.

LO har også sagt at de ønsker delt løsning.

Flere lokale politikere, fra begge fløyer i politikken, har gått ut og oppfordret sine partikolleger til å gå for delt løsning. Saken er imidlertid ikke behandlet av partiene sentralt enda.